Dva roky mimo hry: Ako diskvalifikácia z RPVS môže ohroziť váš biznis!

V posledných rokoch sa na Slovensku zaviedli významné zmeny v právnych predpisoch týkajúcich sa verejného sektora. Jednou z týchto zmien je zavedenie nového typu sankcie – diskvalifikácie zo zápisu do Registra partnerov verejného sektora (RPVS). Táto sankcia môže mať vážne dôsledky pre podnikateľov, ktorí sú partnermi verejného sektora.

Čo je diskvalifikácia zo zápisu do RPVS?

Podľa § 13a zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak registrujúci orgán vykoná výmaz partnera verejného sektora v konaní o kvalifikovanom podnete alebo po uložení pokuty podľa § 13 ods. 2, partner verejného sektora nemôže byť do RPVS zapísaný počas dvoch rokov od výmazu. Toto pravidlo platí aj v prípade, ak partner verejného sektora nie je zapísaný v registri ku dňu právoplatnosti rozhodnutia podľa § 12 ods. 8.

Dôsledky diskvalifikácie

Diskvalifikácia zo zápisu do RPVS môže mať vážne dôsledky pre podnikateľov. Bez zápisu do RPVS, podnikateľ nemôže prijímať finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho účelového fondu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu obce, z rozpočtu vyššieho územného celku, z európskych fondov, od právnickej osoby zriadenej zákonom, od verejného podniku alebo prijímať štátnu pomoc. Toto môže mať značný vplyv na schopnosť podniku pokračovať v jeho činnosti.

Ako sa vyhnúť diskvalifikácii

Najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť diskvalifikácii, je dodržiavať všetky povinnosti stanovené zákonom. To zahŕňa pravidelné aktualizovanie údajov v registri, dodržiavanie pravidiel transparentnosti a zodpovedné spravovanie verejných prostriedkov. Ak sa podnikateľ dostane do situácie, kedy je vystavený riziku diskvalifikácie, je dôležité konzultovať problém s právnikom alebo odborníkom na verejný sektor, aby sa zabezpečilo, že sú dodržané všetky právne požiadavky a diskvalifikácii tak možno úspešne predísť.

Zavedenie diskvalifikácie zo zápisu do RPVS je významnou zmenou, ktorá môže mať vážne dôsledky pre podnikateľov na Slovensku. Je dôležité, aby podnikatelia boli o tejto sankcii informovaní a aby dodržiavali všetky povinnosti stanovené zákonom. Ako vždy, pri práci s verejnými prostriedkami je kľúčová transparentnosť a zodpovedné spravovanie týchto prostriedkov.

Chcete sa dozvedieť viac?

Stiahnite si zadarmo našu publikáciu: 5 kľučových poznatkov pre registráciu v RPVS

Scroll to Top