Nové trendy vo výkone súdnej moci v Slovenskej republike

V Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na roky 2012 až 2016 bolo uvedené: „Zintenzívnia sa práce na elektronizácii súdov v záujme komfortu účastníkov súdneho konania. Rezort spravodlivosti starostlivo pristúpi k projektu elektronického doručovania súdnych rozhodnutí do povinných dátových schránok tak, aby sa obmedzili možnosti obštrukcií a zároveň boli primerane chránené procesné práva všetkých účastníkov konania.“  V Koncepcii stabilizácie a modernizácie súdnictva schválenej vládou Slovenskej republiky 8.7.2015 uznesením č.396/2015 bolo ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky uložené pribežne plniť opatrenia. Koncepcia stabilizácie a modernizácie súdnictva (ďalej len „koncepcia“) bola vypracovaná na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky a Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2013. Koncepcia predstavuje strategický dokument, ktorého hlavným cieľom je definovať základné opatrenia krátkodobej, strednodobej a dlhodobej povahy, ku ktorým sa hlási vláda Slovenskej republiky v snahe o vytvorenie podmienok potrebných pre riadne fungovanie súdnictva v Slovenskej republike, ktoré je predpokladom pre napĺňanie práva každého na nezávislý a nestranný súd. Je potrebné uviesť, že posledným podobným dokumentom, ktorý bol v Slovenskej republike schválený vládou Slovenskej republiky je Koncepcia stabilizácie súdnictva schválená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 375/2001. To znamená, že od roku 2001 absentuje koncepčný materiál, ktorý by určoval vývojové trendy v oblasti justície v horizonte niekoľkých rokov, a ktorý by zároveň presahoval jedno volebné obdobie aktuálneho vládneho zoskupenia.  Účelom koncepcie nie je analyzovať „stokrát analyzované,“ a preto sa koncepcia venuje analytickému hodnoteniu aktuálneho stavu súdnictva len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre objasnenie základných príčin problémov súdnictva, ktorých vhodné riešenie koncepcia ponúka. 

I. Elektronizácia kľúčových oblastí štátnej správy

Je všeobecne známym faktom, že sudcovský stav, resp. súdnictvo ako také nepožíva vo verejnosti, ktorá je pôvodcom všetkej štátnej moci, dôveru v takom rozsahu, ktorý by bol zárukou všeobecnej akceptovateľnosti súdnej moci ako garanta nielen zákonnosti, ale aj spravodlivosti a sudcov ako odborných a morálnych autorít. Tento postoj okrem iného pramení z problematickej vymožiteľnosti práva v Slovenskej republike. Vymožiteľnosť práva je považovaná za jeden z hlavných predpokladov fungujúceho hospodárstva a spoločnosti ako takej. V tejto súvislosti je však potrebné uviesť, že vymožiteľnosť práva nie je len otázkou rozhodovacej činnosti súdov, ale všetkých zložiek štátnej moci, ktoré participujú pri napĺňaní práva na súdnu a inú právnu ochranu a rovnako je odrazom spoločenských vzťahov a vo všeobecnosti celkovej úcty k právu. Najhmatateľnejším problémom, ktorý pomenúva v podstate každá analýza týkajúca sa slovenského súdnictva sú prieťahy v konaní, ktoré majú bezprostredný vplyv na vymáhateľnosť práva. Koncepciu je potrebné vnímať aj v širších súvislostiach, keďže opatrenia stabilizujúce a modernizujúce súdnictvo predstavujú len časť opatrení, aj keď významovo najdôležitejšiu, pri zvyšovaní úrovne vymáhateľnosti práva. Z formálneho hľadiska je vymáhateľnosť práva determinovaná už od úrovne hmotnoprávnych predpisov. Právne predpisy procesnej povahy vytvárajú mechanizmy pre uplatňovanie a vymáhanie „tvrdeného“ práva. V rámci realizácie zámerov vyplývajúcich z uznesení vlády Slovenskej republiky pokračuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v rekodifikácii občianskeho práva hmotného, pristúpilo k rekodifikácii civilného práva procesného, pripravuje novú úpravu mimosúdneho riešenia sporov najmä občianskoprávnej a obchodnej povahy, súčasne koncepčne mení procedúru núteného výkonu súdnych rozhodnutí, ako aj iných exekučných titulov, rovnako aj právnu úpravu výkonu niektorých právnických profesií. Všetky tieto opatrenia v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR majú za cieľ zvýšiť vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike. Koncepčné zámery obsiahnuté v predkladanom materiáli sú sčasti ovplyvňované aj strategickými dokumentmi z iných odvetví správy vecí verejných. Z tohto pohľadu je potrebné realisticky vnímať vývoj verejných financií a možnosti slovenskej ekonomiky, ktoré nachádzajú vyjadrenie v rozpočtových prioritách vlády. Rovnako je potrebné brať v zreteľ vývojové trendy modernizácie verejnej správy, a to najmä pre oblasť štátnej správy súdov, kde je namieste zvážiť ich implementáciu, keďže štátna správa súdov je vo svojej podstate stále štátnou správou, pre ktorú by mali platiť jednotné postupy a metódy efektívneho riadenia, majúc však pri tom na zreteli špecifikum výkonu súdnej moci, ktorá je na všetkých stupňoch vykonávaná nezávisle od ostatných zložiek štátnej moci. Pre ďalší rozvoj používania informačných technológií na súdoch má značný význam práve schválená právna úprava elektronickej podoby výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente). Týchto vonkajších aspektov formujúcich modernizáciu súdnictva je podstatne viac a dotýkajú sa v podstate všetkých aspektov činnosti súdov s výnimkou rozhodovacej právomoci. Je potrebné uviesť, že koncepcia bola vytvorená aj v nadväznosti na opatrenia výkonnej moci majúce prierezový charakter.  V neposlednom rade prínos koncepcie má aj cezhraničný dosah, nakoľko dokument tohto typu môže byť základom úspešného uplatnenia modelu viaczdrojového financovania napríklad prostredníctvom štrukturálnych fondov EÚ. Pri formulovaní konkrétnych opatrení potrebných pre úspešnú realizáciu navrhovaných koncepčných zámerov sú tieto opatrenia rozdelené do troch kategórií – krátkodobé (do 2 rokov), strednodobé (2 až 5 rokov) a dlhodobé (5 až 10 rokov).  

Elektronizácia a informatizácia súdnictva je dôležitým podporným nástrojom, ktorý v synergii s vyššie uvedenými opatreniami má veľký potenciál pri riešení uvedených kľúčových problémov súdnictva. Cieľom informatizácie súdnictva je predovšetkým vytvoriť podmienky pre efektívne, moderné, dostupné a rýchle súdne konanie poskytujúce účastníkovi súdneho konania komfortnosť elektronickej komunikácie, elektronickú dostupnosť k adresným procesným úkonom súdu vrátane vonkajšej kontroly konania a rozhodovania súdov, t.j. súdnej moci podporujúcej transparentnosť a otvorenosť súdnictva. V rámci informatizácie súdnictva je potrebné zamerať sa na viaceré oblasti.  Predpokladom pre úspešnú realizáciu všetkých opatrení elektronizácie súdnictva a predovšetkým predpokladom pre efektívne využívanie výsledkov elektronizácie súdnictva je  zabezpečenie priebežnej modernizácie výpočtovej techniky na súdoch tak, aby zodpovedala štandardom iných štátnych inštitúcií.    Zefektívnenie, zjednodušenie a zrýchlenie administratívnych procesov v súdnictve pri práci so súdnym spisom prinesie elektronizácia súdneho spisu. Hlavným cieľom elektronizácie súdneho spisu je rozšírenie funkcionality informačných systémov súdov pre vedenie a správu civilnej a trestnej agendy o také funkcionality, ktoré umožnia vedenie spisu počas celého jeho životného cyklu v elektronickej forme a zmenu zastaranej technologickej platformy a vytvorenie účinného nástroja pre komplexné zefektívnenie procesov v súdnictve. Elektronické doručovanie je ďalším nástrojom  na zefektívnenie, zjednodušenie a zrýchlenie administratívnych procesov v súdnictve. Elektronické doručovanie umožní zrýchlenie doručovania súdnych rozhodnutí a písomností účastníkom konania a zamedzenie možnosti vyhýbať sa preberaniu súdnych zásielok. V nadväznosti na elektronizáciu súdneho spisu a elektronické doručovanie je potrebné, aby Ministerstvo spravodlivosti SR zabezpečilo rozvoj elektronických služieb súdnictva –  ďalší rozvoj funkcionalít elektronického súdneho spisu (napr. elektronický denník znalca, centrálna evidencia exekúcií, register úpadcov, register diskvalifikácií) a predovšetkým rozvoj služieb súdnictva vo vzťahu k verejnosti – zverejňovanie štatistických údajov, vzdialený prístup k súdnemu spisu cez internet, efektívnejšie zverejňovanie anonymizovaných súdnych rozhodnutí a zavedenie videokonferečnej technológie pri súdnych pojednávaniach. Dôležitou oblasťou informatizácie súvisiacou s dostupnosťou a transparentnosťou práva a tým pádom aj so stabilitou právneho poriadku je vytvorenie Elektronickej zbierky zákonov (SLOV – LEX). Elektronická zbierka zákonov zabezpečí  skutočný a efektívny prístup všetkých k platnému právu. Ministerstvo spravodlivosti začalo, s cieľom vytvorenia technických podmienok pre zvýšenie miery využívanie ukladania alternatívnych trestov, implementáciu projektu Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb (ESMO) (ESMO) – toto opatrenie prinesie zníženie nákladov na prevádzku zariadení na výkon väzby a na výkon trestu odňatia slobody prostredníctvom vytvorenia technických podmienok pre ukladanie alternatívneho trestu domáceho väzenia, resp. iných trestov a opatrení, ktorých efektívny výkon je možný s pomocou elektronického systému monitoringu osôb. Aby bolo zabezpečené plné a efektívne využitie elektronického systému monitoringu osôb je potrebné, aby súčasne s implementáciou informačného systému, boli zabezpečené inštitucionálne a organizačné predpoklady vo vzťahu k probačnej a mediačnej službe. Kľúčovou oblasťou informatizácie súdnictva vo vzťahu k podpore podnikateľského prostredia je ďalší rozvoj obchodného registra. Cieľom je rozvoj funkcionalít obchodného registra ako zdrojového registra pre register právnických osôb predovšetkým v oblasti prepojenia zbierky listín obchodného registra s  Registrom účtovných závierok – ktoré umožní automatizované ukladanie  dokumentov podaných podnikateľmi na Finančnú správu Slovenskej republiky do obchodného registra. Vo vzťahu k tejto oblasti je taktiež nevyhnutné, aby ministerstvo spravodlivosti zabezpečilo komplexnú integráciu obchodného registra na informačný systém Registra právnických osôb. Opatreniami v oblasti elektronizácie súdnictva sú najmä modernizácia prevádzky súdov prostredníctvom nákupu výpočtovej techniky, ealizácia projektu Elektronický súdny spis, realizácia projektu Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb (ESMO), realizácia projektu Elektronická zbierka zákonov (SLOVLEX), zavedenie elektronického doručovania, rozvoj Obchodného registra, elektronických služieb súdnictva, realizácia projektu Informačný systém registra úpadcov a realizácia projektu Register diskvalifikácií.

Harmonogram realizácie navrhovaných opatrení je nasledovný: 

Krátkodobé opatrenia (2015-2016) sú:

 • Vytvorenie prehľadného systému právnych informácií 
 • Zvážiť zákonnú úpravu štátnej službe pri výkone súdnictva
 • Rekodifikácia civilného práva procesného
 • Prehodnotenie právnej úpravy konkurzného konania a exekučného konania 
 • Prehodnotenie kauzálnej príslušnosti súdov
 • Prehodnotenie rozdelenia kompetencií pri riadení a správe súdov
 • Vykonanie procesno-organizačného auditu súdov 
 • Prehodnotenie systému financovania súdov 
 • Zavedenie systému efektívneho riadenia procesu správy majetku
 • Realizácia projektu Elektronický súdny spis
 • Realizácia projektu Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb (ESMO)
 • Realizácia projektu Elektronická zbierka zákonov (SLOVLEX)
 • Zavedenie elektronického doručovania
 • Rozvoj Obchodného registra
 • Realizácia projektu Informačný systém registra úpadcov
 • Realizácia projektu Registra diskvalifikácií

Strednodobé opatrenia (2015-2020) sú: 

 • Vytvorenie a zavedenie systému pre špecializované vzdelávanie sudcov a súdneho personálu
 • Zavedenie efektívneho modelu hodnotenia práce sudcu
 • Vytvorenie a zavedenie zásad sudcovskej etiky (Etický kódex) 
 • Posilňovanie alternatívnych foriem riešenia sporov 
 • Zavedenie spoločného systému hodnotenia kvality 
 • Budovanie a posilnenie analytických kapacít v rezorte spravodlivosti
 • Modernizácia prevádzky súdov prostredníctvom nákupu výpočtovej techniky
 • Rozvoj Elektronickej zbierky zákonov
 • Rozvoj elektronických služieb súdnictva
 • Komplexná elektronizácia procesov v súdnictve

Dlhodobé opatrenia (2015-2025) sú: 

 • Zabezpečovanie podmienok pre stabilnú sústavu súdov
 • Dôsledné uplatňovanie trojinštačnej sústavy súdov 
 • Dôsledné analyzovanie vplyvov prijímaných návrhov právnych predpisov na činnosť súdov
 • Dôsledné vyvodzovanie zodpovednosti voči sudcom vrátane sfunkčnenia disciplinárneho konania voči sudcom

II. Rozvoj elektronických služieb súdnictva

Aktuálne využívané aplikácie týkajúce sa súdnictva sú IS Elektronická podateľňa, ktorá umožňuje overenie dokumentov posielaných do elektronickej podateľne súdu (len statické formuláre, nie dynamické), do Obchodného registra a Zbierky listín. Pre všetky podania doručené na súd sa prideľuje vec zákonnému sudcovi resp. vyššiemu súdnemu úradníkovi, v konkurznej a reštrukturalizačnej agende sa náhodne generuje správca konkurznej podstaty. Časť je centralizovaná (overenie zaručeného elektronického podpisu a podpisovanie zaručeným elektronickým podpisom), časť je distribuovaná na okresné a krajské súdy (evidencia podaní na súdoch a prideľovanie sudcu/vyššieho súdneho úradníka, s ohľadom na umiestnenie podateľne súdu. Umožňuej overenie dokumentov posielaných do obchodného registra a zbierky listín. Jeho funkcionalita si vyžaduje bezpodmienečnú integráciu na všetkých úrovniach súdov a segmentových IS a rozšírenie možností zaručeného elektronického overenia, ako aj nadväznosti na európsky súdny a platobný styk. Ďalej existuje Informačný systém Internetové služby rezortu spravodlivosti, ktorý okrem prístupu k registrom od 1.1.2012 zverejňuje čiastočne automaticky anonymizované rozhodnutia súdov využívajúce prezentačnú vrstvu rezortného webu (IS RS).Ďalším je Informačný systém eSlužby súdov, kde patrí podávanie žalôb – Portál eŽaloby – podávanie návrhov na začatie konania (žalôb) na okresné súdy a krajské súdy v civilných veciach (občianskoprávne, pracovné, rodinné a obchodné veci, okrem obchodného registra) v elektronickej podobe. Prostredníctvom portálu možno vykonať aj elektronické podanie k existujúcemu konaniu t.j. vykonať podanie, ktoré nevyvoláva začatie nového súdneho konania (napríklad doplnenie k existujúcej žalobe alebo zmena návrhu žaloby a pod.). K dispozícii sú 2 základné eSlužby: Podanie nového návrhu na začatie konania (žaloby) t.j. vykonanie podanie, ktorým sa začína konanie pred súdom a Podanie k existujúcemu súdnemu konaniu t.j. vykonanie podania, ktorým sa dopĺňa, mení alebo spresňuje už začaté konanie pred súdom. Problém portálu súvisí s formulármi. Plánované úpravy sa uskutočňujú v projekte Rozvoj elektronických služieb súdnictva. Informačný systém ISS – Elektronický súdny spis nie je ešte v plnej miere implementovaný. V konaniach v obchodnom registri, ktoré sa realizujú prostredníctvom elektronických služieb obchodného registra (v tomto prípade je časť spisu vedená aj elektronicky). Základ elektronického súdneho spisu tvorí Súdny manažment a podateľňa, ktoré predstavujú obeh súdneho spisu formou metadát, čiastočne aj v elektronickej podobe. Informačný systém ÚBUS je navrhnutý ako primárne, pracovné úložisko obsahu (neobsahuje „len“ odložené, zabezpečené kópie). Umožní fulltextové vyhľadávanie dokumentov podľa ich obsahu (nielen podľa popisných údajov. UBÚS je kapacitne a výkonov dimenzovaný pre potreby súdnictva. Riadenie oprávnení na prístup k obsahu v UBÚSe bude prispôsobený na mieru potrebám súdov a štruktúre uchovávaného obsahu. UBÚS je optimalizovaný pre efektívne sprístupňovanie veľkých objemov dát (najmä súdne spisy) vo vzdialených lokalitách – podporuje a obsahuje geograficky vzdialenú repliku (v lokalite vybraného krajského súdu). Register správcov konkurznej podstaty je zoznam správcov vytváraný a editovaný poverenými zamestnancami ministerstva. Vybrané údaje sú zverejňované na web stránke MS SR.Register úpadcov – ide o zverejňovanie základných informácií o úpadcoch na web stránkach MS SR. Ide iba o evidenciu, nie informačný systém pokrývajúci celý proces konkurzného konania. Súdny manažment je budovaný od roku 1999, v prevádzke od roku 2001 a je udržiavaný a rozvíjaný ako IS súdov/všetky súdy v SR) v občianskoprávnych agendách (Občiansky súdny poriadok). Detailne sa zameral na životný cyklus spisu v rôznych druhoch konania. Vyvinula sa aplikácia „Podateľňa-registre“, modul Došlá pošta a Spr-evidencia pošty prijatej súdom a evidencia Spr podaní, centrálna databáza na účely poskytovania vybraných centrálnych služieb a postupovanie spisov medzi súdmi, lustrácie v Sociálnej poisťovni (elektronické dotazy v Sociálnej poisťovni a elektronické odpovede Sociálne poisťovne na účely zrýchlenia súdneho konania v netrestných veciach), prenos údajov a rozhodnutí medzi súdmi s cieľom zabezpečiť elektronickú výmenu údajov pri presune spisu na iný súd (odvolanie), prepojenie s eSlužbami obchodného registra na účely generovania sudcu a vyššieho súdneho úradníka a párovania poplatkov zo štátnej pokladnice, funkcionalita prenosu spisov na súdy vzniknuté od 1.1.2008.

IS ÚPVS a jeho moduly – medzi základné moduly poskytované ÚPVS, ktoré bude využívať register úpadcov, patria: eDesk – elektronická dátová schránka a eFormuláre – vytváranie a používanie formulárov. Projekt Rozvoja elektronických služieb súdnictva, ktorý mal byť ukončený k 30.11.2015, v ktorom prijímateľom projektu je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, má 3 hlavné aktivity realizované troma zmluvami:

 1. Zmluva na dodávku riešenia Informačného systému Elektronické služby súdnictva
 2. Zmluva na dodávku riešenia Informačného systému Videokonferencií
 3. Zmluva na dodávku riešenie Informačného systému Úložiska

Cieľom tohto projektu je zavedenie nových a rozvoj existujúcich verejných elektronických služieb súdnictva 

 1. s využitím údajov zo súčasných systémov
 2. s prihliadnutím na vybudovanie technickej infraštruktúry videokonferencií a IPT
 3. vybudovaním univerzálneho bezpečného úložiska súdov.

III. Jednotlivé eGov služby

Podávanie návrhov na začatie súdneho konania a iných písomností (portál eŽaloby) (EZA) – Modul EZA umožní po prihlásení prostredníctvom elektronických formulárov podať na okresné a krajské súdy, návrh na začatie súdneho konania, podanie k existujúcemu súdnemu konaniu, podanie podpísané zaručeným elektronickým podpisom, podanie bez zaručeného elektronického podpisu, podanie v občianskoprávnych veciach, obchodných veciach (okrem obchodného registra), správnych veciach (správne súdnictvo). Od 1.11.2015 dochádza k zníženiu súdnych poplatkov v prípade vykonania úkonu alebo konania na základe podania elektronickými prostriedkami o 50% z poplatku určeného podľa Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona č. 71/1992 Z.z o súdnych poplatkoch, najviac o 70 eur.

Prínosy (oproti súčasnému stavu) je rozšírenie existujúceho informačného systému, zavedenie viacerých druhov podaní, aj podľa typu súdneho konania, použitie elektronických formulárov, konto používateľa s benefitmi pre administráciu podaní, prepojenie s inými informačnými systémami verejnej správy, register právnických osôb (získanie údajov o PO do formulára), register adries (kontrola správnosti vyplnenej adresy vo formulári), súdny manažment, ÚPVS.

Formuláre služby ,,Podanie návrhu na začatie súdneho konania“ sú:

 • Návrh na začatie konania
 • Návrh na začatie konania vo veci starostlivosti súdu o maloletých
 • Návrh na vydanie platobného rozkazu
 • Návrh na nariadenie predbežného opatrenia
 • Návrh na zabezpečenie dôkazu
 • Návrh na zabezpečenie dôkazu vo veciach týkajúcich sa práva duševného vlastníctva
 • Iné podanie (pre všeobecné podanie súdu)
 • Formuláre služby Podanie k existujúcemu súdnemu konaniu
 • Doplnenie návrhu na začatie konania
 • Doplnenie návrhu na začatie konania vo veci starostlivosti súdu o maloletých
 • Späťvzatie návrhu na začatie konania
 • Odpor proti platobnému rozkazu
 • Odvolanie
 • Iné podanie 

Poskytovanie informácií z elektronického súdneho spisu účastníkom konania (ESP)

Všeobecný popis systému: primárnym cieľom je sprístupnenie dokumentov vedených na súdoch v rámci elektronického súdneho spisu. Porovnanie oproti súčasnému stavu je, že sa jedná o novú funkcionalitu, a v súčasnosti je možné nahliadať do papierovej podoby súdneho spisu v informačnom centre súdu. Prínosy sú najmä sprístupnenie dokumentov vedených v rámci elektronického súdneho spisu, informovanie účastníkov súdneho konania o zmenách stavu konania formou zasielania notifikácií. Cieľovou skupinou sú účastníci konania (navrhovateľ, odporca, zástupca, opatrovník, vedľajší účastník, prokurátor, znalec, notár, exekútor, prekladateľ, tlmočník), iné osoby.

Elektronický denník súdnych znalcov, prekladateľov a tlmočníkov (EDZ)

Jedná sa o zadávanie žiadosti o úkon ZTPČ online pre všetky typy zadávateľov (súdy, orgány verejnej moci, subjekty s povinne zverejnenou zmluvou, fyzické a právnické osoby – verejnosť), správy priamo z aplikácie EDZ do dátovej schránky zadávateľa, kde bude vystavená doručenka o prijatí žiadosti o úkon spolu s číslom novovytvoreného úkonu a vyjadrenie znalca, tlmočníka, prekladateľa k zadaniu.

Centrálna evidencia exekúcií (CEEx)

Tento systém umožní verejnosti získať prehľady ohľadom vydaných exekúcií na svoju osobu, firmu, a to rýchlo a pohodlne poskytnutím právne použiteľného výpisu cez internet, prípadne na informačnom centre súdu. Porovnanie oproti súčasnému stavu je, že v súčasnosti neexistuje systém, funkčne porovnateľný s modulom CEEx, výpisy sa dajú získať v papierovej podobe na súdoch, ale vypovedajú len za daný súd, a z pozície verejnosti nie je možné skontrolovať stav exekúcií voči svojej osobe, firme. V rámci modulu CEEx sa výpisy budú vzťahovať na celú Slovenskú republiku, súhrn všetkých vedených exekúcií zo všetkých súdov. Prínosom bude poskytnutie právne použiteľných výpisov pre verejnosť cez internet prihlásením sa eID kartou alebo v informačnom centre súdu, a výpisy budú vypovedať o exekučných konaniach za celé Slovensko, právna použiteľnosť sa pri elektronických výpisoch zabezpečuje použitím ZEP, pričom služba elektronického výpisu je bezplatná.

Sprístupnenie priebehu súdneho pojednávania vzdialeným tretím stranám online a poskytovanie videokonferečných služieb súdnictva 

Cieľ projektu informačného systému videokonferencií je zavedenie nových a rozvoj elektronických služieb súdnictva s prihliadnutím na vybudovanie technickej infraštruktúry videokonferencií a IPT. Video konferenčné zariadenie pre veľké miestnosti je Cisco SX80 + SpeakerTrack umiestnené na krajských súdoch a automaticky prepína pohľady kamery tak, aby bol hovoriaci v zábere. Video konferenčné zariadenie pre bežné miestnosti je prístroj Cisco SX80, ktorý je umiestnený na okresných súdoch a má jednu kameru, ktorú je nutné ovládať cez dotykový panel. Stolné video konferenčné zariadenie pre malé miestnosti je Cisco EX90 / EX60, ktoré je umiestnené na vybraných lokalitách ZVJS a CPP a je kompaktné a ľahko prenosné (ako all-in-one PC).Vzdialená konzultácia s pracovníkmi MSSR mimo súdneho konania, poradenstvo, právne služby CPP by mala byť taktiež prístupná prostredníctvom moderných informačných technológií.

Zverejňovanie súdnych rozhodnutí a ďalších informácií (ISU)

Tento systém uvedenie do prevádzky portál, na ktorom sú publikované konsolidované informácie zo súdov pre verejnosť, intuitívne formy vyhľadávania, jednoduché vyhľadávanie s podporou autocomplete, fazetové filtrovanie, zobrazovanie súvislostí medzi publikovanými informáciami. Porovnanie oproti súčasnému stavu je, že modul InfoSúd vylepšuje súčasnú funkcionalitu poskytovanú na portáli justice.gov.sk. Prínosy sú poskytovanie výkonnejšieho vyhľadávania, ktoré zohľadňuje morfológiu slovenského jazyka a umožňuje vyhľadávanie aj v textoch publikovaných dokumentov, umožní filtrovanie veľkého množstva výsledkov používateľsky prívetivým spôsobom, zobrazí výsledky vyhľadávania na mape, poprípade formou grafu. Cieľová skupina je najmä verejnosť, občan, odborná verejnosť, zamestnanci rezortu spravodlivosti. Publikované informácie zo súdov budú najmä označenia súdu, sudcu, súdne rozhodnutia, termíny súdneho pojednávania, výberové konania, rozvrh práce súdu, oznam na úradnej tabuli súdu, zápisnica zo zasadania sudcovskej rady, zmluvy, verejné obstarávania, odpovede na žiadosti o informovanie atď. Publikované informácie z registrov budú označenia ako súdny znalec, znalecká organizácia, znalecký ústav, prekladateľ, tlmočník, správca, stály rozhodcovský súd, stály rozhodcovský súd oprávnený rozhodovať spotrebiteľské spory, rozhodca oprávnený rozhodovať spotrebiteľské spory, dražobník, mediátor, mediačné centrum, mediačná vzdelávacia inštitúcia, probačný a mediačný úradník, exekútor, notár.

Poskytovanie informácií zo súdnej a justičnej štatistiky (JUS)

Tento systém umožní občanovi jednoduchý a prehľadný prístup k štatistickým informáciám a zjednodušení úkony súvisiace s poskytovaním zdrojových údajov ich pôvodcu, a teda výstupmi budú štatistické produkty s vyššou informačnou hodnotou. Porovnanie oproti súčasnému stavu je, že v súčasnosti sú dostupné štatistiky iba vo fixnej podobe, a pre špecifickejší štatistický report musí občan požiadať formou žiadosti o poskytnutie informácií, čo je časovo náročné pre obe strany. Modul JUS má priniesť pohodlné zobrazovanie štatistických údajov verejnosti s vysokou dostupnosťou a možnosťami prispôsobenia tabuliek a grafov. Prínosy budú najmä možnosť prispôsobenia štatistických reportov vo forme tabuliek a grafov, zjednodušenie procesu dostupnosti informácií žiadaných podľa zákona č. 211/2000 Z.z., možnosť sledovať záujem verejnosti o určité druhy štatistík. Cieľovou skupinou sú verejnosť (novinári, študenti, …), odborná verejnosť a zamestnanci rezortu spravodlivosti. V rámci Projektu budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR sa rozvíja IS Bezpečný mobilný prístup – zabezpečenie infraštruktúry koncových zariadení a vytvorenie APV pre efektívne a bezpečné offline prehliadanie súdnych spisov. Projekt Informačného systému Bezpečného mobilného prístupu je hradený zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci operačného programu OPIS. Jeho súčasťou je dodanie aplikácie (pre tablety a laptopy) a dodávka hardvéru. Aplikácia je prioritne určená sudcom okresných a krajských súdov Slovenskej republiky. Jednou z jej hlavných funkcionalít je možnosť sťahovania a synchronizácie aktuálnych verzií spisov a dokumentov zo systému, ktorý sudcovia aktuálne používajú do tabletu alebo laptopu. Sudcovia budú mať prístup len k materiálom, ku ktorým majú právoplatný prístup. Následne budú mať dané spisy a dokumenty k dispozícii aj mimo svojej kancelárie. Výhodou aplikácie je, že daný sudca môže so spismi a dokumentmi pracovať aj v offline režime. Aplikácia okrem iného ponúka aj možnosť vkladania komentárov a poznámok k jednotlivým stránkam používaných dokumentov. V rámci dodávky hardvéru budú na súdy v rámci rezortu MS SR dodané tablety, laptopy a all-in one počítače najmä týchto značiek, Apple MacBook Pro, Lenovo, HP EliteOne,tablety Samsung Galaxy Note, Apple iPad Air. Tento projekt by mal byť ukončený k 31.3.2016.

V súčasnosti sa rozvíja aj Informačný systém register úpadcov (IS RÚ). Hlavným cieľom projektu je implementácia elektronického Registra úpadcov (vrátane informačného systému RÚ, infraštruktúry, procesov a personálno-organizačného zabezpečenia) ako nástroja elektronizácie konkurzov, reštrukturalizácií a oddlžení, a zavedenie súvisiacich e-GOV služieb pre verejnosť, ktoré prinesú:

 1. zrýchlenie, zefektívnenie a zjednodušenie konkurzného a reštrukturalizačného konania, čo prinesie úsporu času a zníženie výdavkov v štátnej správe umožnené zvýšením elektronizácie procesov konkurzných konaní, reštrukturalizácií a oddlžení ako pre zamestnancov súdu tak aj pre správcu konkurzného konania, predovšetkým zavedením elektronickej komunikácie, možnosťou práce s elektronickými záznamami namiesto papierových,
 2. elimináciu duplicitných výkonov, činností a dát vďaka integrácii informačných systémov štátnej správy,
 3. finančné a nefinančné prínosy pre štát a verejnosť (ako napríklad úspora fondu pracovného času, úspora nákladov na poštové služby a doručovanie, úspora nákladov na prevádzku zastaraného IS, úspora poštovného, tlačiarenského materiálu, úspora času na strane účastníkov konania, úspora nákladov na služby advokátov…), nefinančné prínosy sú…
 4. vyššiu úroveň informatizácie a informovanosti spoločnosti vytvorením verejného portálu na zverejňovanie všetkých relevantných, zákonom stanovených informácií týkajúcich sa konkurzného a reštrukturalizačného konania a jeho priebehu. Prechod od zverejňovania statických informácií prostredníctvom obchodného vestníka, k umožneniu využívania registrov a databáz informačného systému na sprístupnenie informácií o úpadkoch a úpadcoch a súvisiacich konaniach ich zverejnením na webových sídlach rezortu s možnosťou jednoduchej navigácie a efektívneho vyhľadávania
 5. posilnenie postavenia veriteľov, podporiť účinnejšie riešenie problematiky nesplatených dlhov.

V rámci systému eGov služieb, ktoré mali byť spustené do prevádzky od 1.12.2015 Vám prinášame základné informácie o predmetných službách, ktoré sú:

1. Podávanie návrhu na konkurzné konanie, reštrukturalizáciu a oddĺženie:

E-gov služba začne prijatím podania službou elektronickej podateľne MS SR. Následne pokračuje elektronizáciou procesov nasledujúcich po prijatí návrhu na konkurz, reštrukturalizáciu a oddĺženie. Služba prinesie úsporu pracovného času súdnym pracovníkom. Účelom služby nie je samotné elektronické podanie návrhu (to rieši elektronická podateľňa), ale následné vytvorenie spisu a úkonov súvisiacich s jeho administráciou. Po spracovaní návrhu na konanie informačným systému RÚ budú tieto informácie zobrazené na webových stránkach RÚ. Prínosom pre občana a organizácie bude sprístupnenie informácie o návrhu na konkurzné konanie, reštrukturalizáciu a oddĺženie automaticky po spracovaní podania. Informácia bude dostupná nielen na webových stránkach RÚ, ale aj cez rozhranie webových služieb určených pre napojenie informačných systémov organizácií.

2. Evidovanie správcov konkurznej podstaty a poskytovanie informácií o nich

Cieľom služby bude umožniť občanovi jednoduchý a prehľadný prístup k zoznamu konkurzných správcov. Služba umožní podľa zadaných vstupných parametrov – filtrovacích kritérií – vyhľadať a zobraziť zoznam správcov konkurznej podstaty. Ku každému správcovi bude možné zobraziť prebiehajúce aj už ukončené konania za zvolené obdobie. V prípade prezerania webových stránok RÚ občan môže pre každé konanie zobraziť informácie o správcovi pridelenému k tomuto konaniu.

3. Poskytovanie informácií o priebehu konkurzného a reštrukturalizačného konania a oddĺženia pre verejnosť:

Primárnym cieľom služby bude sprístupniť informácie o dlžníkoch a spisoch úpadcov pre verejnosť. Služba zobrazí iba verejné a voľne dostupné informácie o spisoch úpadcov. Služba podporí vyhľadávanie a výber dlžníkov a konania podľa údajov účastníkov, správcu, príslušnosti k súdu, dátumu a fulltextovým vyhľadávaním. Zobrazené budú chronologicky zoradené úkony vybraného konania a všetky verejne prístupné dokumenty v elektronickej forme. Oproti možnosti fyzického nahliadnutia do spisu zníži náklady, vrátane cestovných a časovú náročnosť pre občana, podnikateľa, neexistuje časové obmedzenie služby (len v pracovnom čase). Pre zamestnancov súdu prinesie zníženie počtu klientov s požiadavkou nahliadnutia do spisu.

4. Registrovanie na odoberanie informácií o nových úpadkoch:

Služba umožní dohľad nad vybraným subjektom z hľadiska vyhlásenia konkurzného alebo reštrukturalizačného konania. Ak bude mať veriteľ-občan alebo podnikateľ odôvodnený predpoklad, že jeho dlžníkovi hrozí konkurzné konanie, bude si môcť prostredníctvom webového rozhrania zadať dohľad nad vybraným subjektom. Tento dohľad mu zabezpečí v prípade začatia konania zvolenú formu notifikácie. Podmienka odoslania notifikácie bude konfigurovateľná hneď po prijatí návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo až po začatí konkurzného konania. Benefit služby spočíva v znížení rizika, že veriteľ nestihne využiť zákonom stanovenú lehotu na prihlásenie pohľadávky z dôvodu nevedomosti o začatí konkurzného konania. V prípade organizácií sa očakáva využitie poskytovania informácií z RÚ formou weobových služieb, pričom interný systém odberateľa týchto informácií zabezpečí aj notifikáciu o novom úpadcovi. Pre občana budú však zdrojom informácií webové stránky RÚ poskytujúce informácie podľa požiadaviek občana. Benefit tejto služby bude v tom, že občan dostane informáciu, aj keď práve neprezerá RÚ, inak povedané RÚ aktívne upozorní občana na udalosť.

5. Podávanie prihlášky pohľadávky v rámci konkurzného a reštrukturalizačného konania:

Služba poskytne občanom a podnikateľom možnosť elektronickej registrácie pohľadávky k prebiehajúcemu konkurznému a reštrukturalizačnému konania. V prípade nepeňažnej pohľadávky bude možné registrovať aj pohľadávku formou znaleckého posudku. Registrácia elektronickou formou a aj následná notifkácia o výsledku spracovania pohľadávky zjednoduší fyzickým a právnickým osobám komunikáciu so správcom konkurzného a reštrukturalizačného konania, ušetrí čas správcu, ktorý bude mať prihlášky automaticky kategorizované vo workliste IS a aj čas podávateľa, ktorý nebude musieť využiť na podanie poštu resp. iný kanál ale použije efektívnu elektronickú možnosť. Cieľom služby nebude riešiť samotné podanie (je riešené v projekte elektronickej podateľne), ale procesy súvisiace s týmto podaním. To znamená, že po spracovaní podania podateľňou bude toto podanie ďalej spracované systémom RÚ, pričom dostupné štruktúrované informácie sa zobrazia na webových stránkach RÚ. Každá prihláška pohľadávky, aj každá pohľadávky bude mať svoj vlastný životný cyklus, ktorý bude evidovaný a následne zobrazovaný RÚ.

6. Popieranie pohľadávky v rámci konkurzného alebo reštrukturalizačného konania:

Služba umožní veriteľovi poprieť svoju pohľadávku v súlade s § 32 zákona č. 7/2005 Z.z. elektronickou formou. Prihlásenú pohľadávku bude oprávnený poprieť aj správca konkurznej podstaty využitím IS RÚ. Služba umožní úpadcovi, voči ktorému je vedené konania, namietať pohľadávky elektronickou cestou. Toto odbremení úpadcu, veriteľa aj správcu, pričom proces je okamžitý, čím sa šetrí čas a náklady zainteresovaných. Informácia je po spracovaní dostupná na webových stránkach RÚ a veriteľ (ak zadal kontaktné údaje umožňujúce elektronickú komunikáciu) je automaticky informovaný.

7. Evidovanie zmeny vlastníka pohľadávky: 

Služba umožní veriteľovi, ktorý bude mať v prebiehajúcom konaní zaregistrovanú pohľadávku, podať podanie o zmene vlastníka pohľadávky elektronickou cestou. Toto odbremení veriteľa (pôvodného aj nového) a správcu, pričom proces bude okamžitý, čím sa ušetrí čas a náklady zainteresovaných. Dôsledkom využitia služby bude zmena účastníkov konania. Ak pôvodný veriteľ nebude mať už inú pohľadávku v tomto konaní, tak mu zanikne postavenie veriteľa a novému veriteľovi vznikne (ak dovtedy veriteľom nebol).Cieľom služby nebude riešiť samotné podanie (je riešené v projekte elektronickej podateľne), ale procesy súvisiace s týmto podaním.

8. Nahlasovanie majetku úpadcu a jeho speňažovanie v rámci konkurzného konania:

Služba umožní dlžníkovi (úpadcovi) zadať zoznam majetku v súlade s § 73 zákona č. 7/2005 Z.z. Správca doplní tento zoznam o ním zistené skutočnosti. Správca zaznamenáva informácie o speňažovaní majetku úpadcu. Služba umožní veriteľovi, ktorý má v prebiehajúcom konaní zaregistrovanú pohľadávku, podať námietku k speňažovaniu majetku elektronickou cestou. Toto odbremení veriteľa aj správcu, pričom proces je okamžitý, čím sa ušetrí čas a náklady zainteresovaných.

9. Zaznamenávanie a sledovanie plnenia reštrukturalizačného plánu:

Služba umožní správcovi zaznamenať návrh reštrukturalizačného plánu a následne zaznamenať úplný životný cyklus reštrukturalizačného plánu. Služba účastníkovi reštrukturalizačného konania umožní podať elektronickou cestou podanie súvisiace s reštrukturalizačným plánom. Toto odbremení účastníka konania aj správcu, pričom proces bude okamžitý, čím sa ušetrí čas a náklady zainteresovaných. Informácia o spracovaní RÚ bude dostupná na webových stránkach RÚ, pričom dotknutí účastníci konania budú okamžite elektronicky informovaní (ak uviedli kontakt umožňujúci elektronickú komunikáciu). Cieľom služby nie je riešiť samotné podanie (je riešené v projekte elektronickej podateľne), ale procesy súvisiace s týmto podaním.

10. Zverejňovanie štatistík o počte konaní

Služba zobrazí informácie o počte konkurzov, reštrukturalizácií, oddĺžení, podľa definovaných kritérií ako sú regionálna príslušnosť, obdobie vzniku, stav atď. Služba bude poskytovať detailnejšie kategorizované informácie, napríklad: nové návrhy doručené za zvolené časové obdobie, veci právoplatne skončené s prehľadom, koľko vecí bolo skončených potvrdením núteného vyrovnania, zastavením konania, zamietnutím návrhu pre nedostatok majetku, zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia. Takisto bude umožnené sledovať priemernú dĺžku konkurzného alebo reštrukturalizačného konania a spôsob ich ukončenia podľa jednotlivých správcov alebo regionálnej príslušnosti. Tieto informácie budú verejnosti prístupné na webových stránkach Registra úpadcov.

11. Poskytovanie informácií o priebehu konkurzného a reštrukturalizačného konania a oddĺženia pre biznis subjekty vo forme vhodnej pre automatické spracovanie:

Služba poskytne informačným systémom mimo rezortu spravodlivosti SR možnosť získavať informácie z Registra úpadcov formou webových služieb. Služba bude mať nepriamy pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie tým, že na základe pozitívnej lustrácie v Registri úpadcov môže externý IS strojovo odmietnuť možnosť úveru, zmluvy a pod. Zároveň služba umožní externému systému získať informáciu o potenciálnom úpadku svojho klienta v minimálnom možnom čase. Tým sa jednak zníži úverová/zmluvná zaťaženosť už upadajúceho dlžníka a najmä služby zvýši ochranu podnikateľského subjektu, ktorý službu bude využívať.

Zoznam služieb IS RÚ:

1. Podanie návrhu na konkurzné konanie, reštrukturalizáciu alebo oddlženie

2. Zverejnenie rozhodnutia o začatí alebo zamietnutí konkurzu

3. Podanie žiadosti o zoznam konaní (aktívnych/ukončených) správcu

4. Vydanie zoznamu konaní (aktívnych/ukončených) správcu

5. Podanie žiadosti o získanie informácií o stave konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo oddĺženia

6. Vydanie informácií o stave konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo oddĺženia

7. Podanie žiadosti o sledovanie subjektu občanom

8. Upozornenie na výskyt subjektu v RÚ

9. Podanie prihlášky pohľadávky vrátane príloh a znaleckého posudku v prípade nepeňažnej pohľadávky

10. Vydanie potvrdenia o podaní prihlášky

11. Podanie žiadosti o popretie pohľadávky

12. Vydanie potvrdenia o prijatí popretia pohľadávky

13. Podanie informácie o zmene vlastníka pohľadávky

14. Vydanie potvrdenia o prijatí informácie o zmene vlastníka pohľadávky

15. Podanie zoznamov informujúcich o stave úpadcu

16. Vydanie potvrdenia o zaevidovaní zoznamov o stave úpadcu

17. Podanie reštrukturalizačného posudku

18. Zverejnenie rozhodnutia o prijatí alebo odmietnutí reštrukturalizačného plánu

19. Zaevidovanie požiadavky účastníka plánu na súd na určenie neúčinnosti plánu voči nemu

V Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na roky 2012 až 2016 bolo uvedené: „Zintenzívnia sa práce na elektronizácii súdov v záujme komfortu účastníkov súdneho konania. Rezort spravodlivosti starostlivo pristúpi k projektu elektronického doručovania súdnych rozhodnutí do povinných dátových schránok tak, aby sa obmedzili možnosti obštrukcií a zároveň boli primerane chránené procesné práva všetkých účastníkov konania.“  V Koncepcii stabilizácie a modernizácie súdnictva schválenej vládou Slovenskej republiky 8.7.2015 uznesením č.396/2015 bolo ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky uložené pribežne plniť opatrenia. Koncepcia stabilizácie a modernizácie súdnictva (ďalej len „koncepcia“) bola vypracovaná na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky a Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2013. Koncepcia predstavuje strategický dokument, ktorého hlavným cieľom je definovať základné opatrenia krátkodobej, strednodobej a dlhodobej povahy, ku ktorým sa hlási vláda Slovenskej republiky v snahe o vytvorenie podmienok potrebných pre riadne fungovanie súdnictva v Slovenskej republike, ktoré je predpokladom pre napĺňanie práva každého na nezávislý a nestranný súd. Je potrebné uviesť, že posledným podobným dokumentom, ktorý bol v Slovenskej republike schválený vládou Slovenskej republiky je Koncepcia stabilizácie súdnictva schválená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 375/2001. To znamená, že od roku 2001 absentuje koncepčný materiál, ktorý by určoval vývojové trendy v oblasti justície v horizonte niekoľkých rokov, a ktorý by zároveň presahoval jedno volebné obdobie aktuálneho vládneho zoskupenia.  Účelom koncepcie nie je analyzovať „stokrát analyzované,“ a preto sa koncepcia venuje analytickému hodnoteniu aktuálneho stavu súdnictva len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre objasnenie základných príčin problémov súdnictva, ktorých vhodné riešenie koncepcia ponúka. 

I. Elektronizácia kľúčových oblastí štátnej správy

Je všeobecne známym faktom, že sudcovský stav, resp. súdnictvo ako také nepožíva vo verejnosti, ktorá je pôvodcom všetkej štátnej moci, dôveru v takom rozsahu, ktorý by bol zárukou všeobecnej akceptovateľnosti súdnej moci ako garanta nielen zákonnosti, ale aj spravodlivosti a sudcov ako odborných a morálnych autorít. Tento postoj okrem iného pramení z problematickej vymožiteľnosti práva v Slovenskej republike. Vymožiteľnosť práva je považovaná za jeden z hlavných predpokladov fungujúceho hospodárstva a spoločnosti ako takej. V tejto súvislosti je však potrebné uviesť, že vymožiteľnosť práva nie je len otázkou rozhodovacej činnosti súdov, ale všetkých zložiek štátnej moci, ktoré participujú pri napĺňaní práva na súdnu a inú právnu ochranu a rovnako je odrazom spoločenských vzťahov a vo všeobecnosti celkovej úcty k právu. Najhmatateľnejším problémom, ktorý pomenúva v podstate každá analýza týkajúca sa slovenského súdnictva sú prieťahy v konaní, ktoré majú bezprostredný vplyv na vymáhateľnosť práva. Koncepciu je potrebné vnímať aj v širších súvislostiach, keďže opatrenia stabilizujúce a modernizujúce súdnictvo predstavujú len časť opatrení, aj keď významovo najdôležitejšiu, pri zvyšovaní úrovne vymáhateľnosti práva. Z formálneho hľadiska je vymáhateľnosť práva determinovaná už od úrovne hmotnoprávnych predpisov. Právne predpisy procesnej povahy vytvárajú mechanizmy pre uplatňovanie a vymáhanie „tvrdeného“ práva. V rámci realizácie zámerov vyplývajúcich z uznesení vlády Slovenskej republiky pokračuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v rekodifikácii občianskeho práva hmotného, pristúpilo k rekodifikácii civilného práva procesného, pripravuje novú úpravu mimosúdneho riešenia sporov najmä občianskoprávnej a obchodnej povahy, súčasne koncepčne mení procedúru núteného výkonu súdnych rozhodnutí, ako aj iných exekučných titulov, rovnako aj právnu úpravu výkonu niektorých právnických profesií. Všetky tieto opatrenia v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR majú za cieľ zvýšiť vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike. Koncepčné zámery obsiahnuté v predkladanom materiáli sú sčasti ovplyvňované aj strategickými dokumentmi z iných odvetví správy vecí verejných. Z tohto pohľadu je potrebné realisticky vnímať vývoj verejných financií a možnosti slovenskej ekonomiky, ktoré nachádzajú vyjadrenie v rozpočtových prioritách vlády. Rovnako je potrebné brať v zreteľ vývojové trendy modernizácie verejnej správy, a to najmä pre oblasť štátnej správy súdov, kde je namieste zvážiť ich implementáciu, keďže štátna správa súdov je vo svojej podstate stále štátnou správou, pre ktorú by mali platiť jednotné postupy a metódy efektívneho riadenia, majúc však pri tom na zreteli špecifikum výkonu súdnej moci, ktorá je na všetkých stupňoch vykonávaná nezávisle od ostatných zložiek štátnej moci. Pre ďalší rozvoj používania informačných technológií na súdoch má značný význam práve schválená právna úprava elektronickej podoby výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente). Týchto vonkajších aspektov formujúcich modernizáciu súdnictva je podstatne viac a dotýkajú sa v podstate všetkých aspektov činnosti súdov s výnimkou rozhodovacej právomoci. Je potrebné uviesť, že koncepcia bola vytvorená aj v nadväznosti na opatrenia výkonnej moci majúce prierezový charakter.  V neposlednom rade prínos koncepcie má aj cezhraničný dosah, nakoľko dokument tohto typu môže byť základom úspešného uplatnenia modelu viaczdrojového financovania napríklad prostredníctvom štrukturálnych fondov EÚ. Pri formulovaní konkrétnych opatrení potrebných pre úspešnú realizáciu navrhovaných koncepčných zámerov sú tieto opatrenia rozdelené do troch kategórií – krátkodobé (do 2 rokov), strednodobé (2 až 5 rokov) a dlhodobé (5 až 10 rokov).  

Elektronizácia a informatizácia súdnictva je dôležitým podporným nástrojom, ktorý v synergii s vyššie uvedenými opatreniami má veľký potenciál pri riešení uvedených kľúčových problémov súdnictva. Cieľom informatizácie súdnictva je predovšetkým vytvoriť podmienky pre efektívne, moderné, dostupné a rýchle súdne konanie poskytujúce účastníkovi súdneho konania komfortnosť elektronickej komunikácie, elektronickú dostupnosť k adresným procesným úkonom súdu vrátane vonkajšej kontroly konania a rozhodovania súdov, t.j. súdnej moci podporujúcej transparentnosť a otvorenosť súdnictva. V rámci informatizácie súdnictva je potrebné zamerať sa na viaceré oblasti.  Predpokladom pre úspešnú realizáciu všetkých opatrení elektronizácie súdnictva a predovšetkým predpokladom pre efektívne využívanie výsledkov elektronizácie súdnictva je  zabezpečenie priebežnej modernizácie výpočtovej techniky na súdoch tak, aby zodpovedala štandardom iných štátnych inštitúcií.    Zefektívnenie, zjednodušenie a zrýchlenie administratívnych procesov v súdnictve pri práci so súdnym spisom prinesie elektronizácia súdneho spisu. Hlavným cieľom elektronizácie súdneho spisu je rozšírenie funkcionality informačných systémov súdov pre vedenie a správu civilnej a trestnej agendy o také funkcionality, ktoré umožnia vedenie spisu počas celého jeho životného cyklu v elektronickej forme a zmenu zastaranej technologickej platformy a vytvorenie účinného nástroja pre komplexné zefektívnenie procesov v súdnictve. Elektronické doručovanie je ďalším nástrojom  na zefektívnenie, zjednodušenie a zrýchlenie administratívnych procesov v súdnictve. Elektronické doručovanie umožní zrýchlenie doručovania súdnych rozhodnutí a písomností účastníkom konania a zamedzenie možnosti vyhýbať sa preberaniu súdnych zásielok. V nadväznosti na elektronizáciu súdneho spisu a elektronické doručovanie je potrebné, aby Ministerstvo spravodlivosti SR zabezpečilo rozvoj elektronických služieb súdnictva –  ďalší rozvoj funkcionalít elektronického súdneho spisu (napr. elektronický denník znalca, centrálna evidencia exekúcií, register úpadcov, register diskvalifikácií) a predovšetkým rozvoj služieb súdnictva vo vzťahu k verejnosti – zverejňovanie štatistických údajov, vzdialený prístup k súdnemu spisu cez internet, efektívnejšie zverejňovanie anonymizovaných súdnych rozhodnutí a zavedenie videokonferečnej technológie pri súdnych pojednávaniach. Dôležitou oblasťou informatizácie súvisiacou s dostupnosťou a transparentnosťou práva a tým pádom aj so stabilitou právneho poriadku je vytvorenie Elektronickej zbierky zákonov (SLOV – LEX). Elektronická zbierka zákonov zabezpečí  skutočný a efektívny prístup všetkých k platnému právu. Ministerstvo spravodlivosti začalo, s cieľom vytvorenia technických podmienok pre zvýšenie miery využívanie ukladania alternatívnych trestov, implementáciu projektu Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb (ESMO) (ESMO) – toto opatrenie prinesie zníženie nákladov na prevádzku zariadení na výkon väzby a na výkon trestu odňatia slobody prostredníctvom vytvorenia technických podmienok pre ukladanie alternatívneho trestu domáceho väzenia, resp. iných trestov a opatrení, ktorých efektívny výkon je možný s pomocou elektronického systému monitoringu osôb. Aby bolo zabezpečené plné a efektívne využitie elektronického systému monitoringu osôb je potrebné, aby súčasne s implementáciou informačného systému, boli zabezpečené inštitucionálne a organizačné predpoklady vo vzťahu k probačnej a mediačnej službe. Kľúčovou oblasťou informatizácie súdnictva vo vzťahu k podpore podnikateľského prostredia je ďalší rozvoj obchodného registra. Cieľom je rozvoj funkcionalít obchodného registra ako zdrojového registra pre register právnických osôb predovšetkým v oblasti prepojenia zbierky listín obchodného registra s  Registrom účtovných závierok – ktoré umožní automatizované ukladanie  dokumentov podaných podnikateľmi na Finančnú správu Slovenskej republiky do obchodného registra. Vo vzťahu k tejto oblasti je taktiež nevyhnutné, aby ministerstvo spravodlivosti zabezpečilo komplexnú integráciu obchodného registra na informačný systém Registra právnických osôb. Opatreniami v oblasti elektronizácie súdnictva sú najmä modernizácia prevádzky súdov prostredníctvom nákupu výpočtovej techniky, ealizácia projektu Elektronický súdny spis, realizácia projektu Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb (ESMO), realizácia projektu Elektronická zbierka zákonov (SLOVLEX), zavedenie elektronického doručovania, rozvoj Obchodného registra, elektronických služieb súdnictva, realizácia projektu Informačný systém registra úpadcov a realizácia projektu Register diskvalifikácií.

Harmonogram realizácie navrhovaných opatrení je nasledovný: 

Krátkodobé opatrenia (2015-2016) sú:

 • Vytvorenie prehľadného systému právnych informácií 
 • Zvážiť zákonnú úpravu štátnej službe pri výkone súdnictva
 • Rekodifikácia civilného práva procesného
 • Prehodnotenie právnej úpravy konkurzného konania a exekučného konania 
 • Prehodnotenie kauzálnej príslušnosti súdov
 • Prehodnotenie rozdelenia kompetencií pri riadení a správe súdov
 • Vykonanie procesno-organizačného auditu súdov 
 • Prehodnotenie systému financovania súdov 
 • Zavedenie systému efektívneho riadenia procesu správy majetku
 • Realizácia projektu Elektronický súdny spis
 • Realizácia projektu Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb (ESMO)
 • Realizácia projektu Elektronická zbierka zákonov (SLOVLEX)
 • Zavedenie elektronického doručovania
 • Rozvoj Obchodného registra
 • Realizácia projektu Informačný systém registra úpadcov
 • Realizácia projektu Registra diskvalifikácií

Strednodobé opatrenia (2015-2020) sú: 

 • Vytvorenie a zavedenie systému pre špecializované vzdelávanie sudcov a súdneho personálu
 • Zavedenie efektívneho modelu hodnotenia práce sudcu
 • Vytvorenie a zavedenie zásad sudcovskej etiky (Etický kódex) 
 • Posilňovanie alternatívnych foriem riešenia sporov 
 • Zavedenie spoločného systému hodnotenia kvality 
 • Budovanie a posilnenie analytických kapacít v rezorte spravodlivosti
 • Modernizácia prevádzky súdov prostredníctvom nákupu výpočtovej techniky
 • Rozvoj Elektronickej zbierky zákonov
 • Rozvoj elektronických služieb súdnictva
 • Komplexná elektronizácia procesov v súdnictve

Dlhodobé opatrenia (2015-2025) sú: 

 • Zabezpečovanie podmienok pre stabilnú sústavu súdov
 • Dôsledné uplatňovanie trojinštačnej sústavy súdov 
 • Dôsledné analyzovanie vplyvov prijímaných návrhov právnych predpisov na činnosť súdov
 • Dôsledné vyvodzovanie zodpovednosti voči sudcom vrátane sfunkčnenia disciplinárneho konania voči sudcom

II. Rozvoj elektronických služieb súdnictva

Aktuálne využívané aplikácie týkajúce sa súdnictva sú IS Elektronická podateľňa, ktorá umožňuje overenie dokumentov posielaných do elektronickej podateľne súdu (len statické formuláre, nie dynamické), do Obchodného registra a Zbierky listín. Pre všetky podania doručené na súd sa prideľuje vec zákonnému sudcovi resp. vyššiemu súdnemu úradníkovi, v konkurznej a reštrukturalizačnej agende sa náhodne generuje správca konkurznej podstaty. Časť je centralizovaná (overenie zaručeného elektronického podpisu a podpisovanie zaručeným elektronickým podpisom), časť je distribuovaná na okresné a krajské súdy (evidencia podaní na súdoch a prideľovanie sudcu/vyššieho súdneho úradníka, s ohľadom na umiestnenie podateľne súdu. Umožňuej overenie dokumentov posielaných do obchodného registra a zbierky listín. Jeho funkcionalita si vyžaduje bezpodmienečnú integráciu na všetkých úrovniach súdov a segmentových IS a rozšírenie možností zaručeného elektronického overenia, ako aj nadväznosti na európsky súdny a platobný styk. Ďalej existuje Informačný systém Internetové služby rezortu spravodlivosti, ktorý okrem prístupu k registrom od 1.1.2012 zverejňuje čiastočne automaticky anonymizované rozhodnutia súdov využívajúce prezentačnú vrstvu rezortného webu (IS RS).Ďalším je Informačný systém eSlužby súdov, kde patrí podávanie žalôb – Portál eŽaloby – podávanie návrhov na začatie konania (žalôb) na okresné súdy a krajské súdy v civilných veciach (občianskoprávne, pracovné, rodinné a obchodné veci, okrem obchodného registra) v elektronickej podobe. Prostredníctvom portálu možno vykonať aj elektronické podanie k existujúcemu konaniu t.j. vykonať podanie, ktoré nevyvoláva začatie nového súdneho konania (napríklad doplnenie k existujúcej žalobe alebo zmena návrhu žaloby a pod.). K dispozícii sú 2 základné eSlužby: Podanie nového návrhu na začatie konania (žaloby) t.j. vykonanie podanie, ktorým sa začína konanie pred súdom a Podanie k existujúcemu súdnemu konaniu t.j. vykonanie podania, ktorým sa dopĺňa, mení alebo spresňuje už začaté konanie pred súdom. Problém portálu súvisí s formulármi. Plánované úpravy sa uskutočňujú v projekte Rozvoj elektronických služieb súdnictva. Informačný systém ISS – Elektronický súdny spis nie je ešte v plnej miere implementovaný. V konaniach v obchodnom registri, ktoré sa realizujú prostredníctvom elektronických služieb obchodného registra (v tomto prípade je časť spisu vedená aj elektronicky). Základ elektronického súdneho spisu tvorí Súdny manažment a podateľňa, ktoré predstavujú obeh súdneho spisu formou metadát, čiastočne aj v elektronickej podobe. Informačný systém ÚBUS je navrhnutý ako primárne, pracovné úložisko obsahu (neobsahuje „len“ odložené, zabezpečené kópie). Umožní fulltextové vyhľadávanie dokumentov podľa ich obsahu (nielen podľa popisných údajov. UBÚS je kapacitne a výkonov dimenzovaný pre potreby súdnictva. Riadenie oprávnení na prístup k obsahu v UBÚSe bude prispôsobený na mieru potrebám súdov a štruktúre uchovávaného obsahu. UBÚS je optimalizovaný pre efektívne sprístupňovanie veľkých objemov dát (najmä súdne spisy) vo vzdialených lokalitách – podporuje a obsahuje geograficky vzdialenú repliku (v lokalite vybraného krajského súdu). Register správcov konkurznej podstaty je zoznam správcov vytváraný a editovaný poverenými zamestnancami ministerstva. Vybrané údaje sú zverejňované na web stránke MS SR.Register úpadcov – ide o zverejňovanie základných informácií o úpadcoch na web stránkach MS SR. Ide iba o evidenciu, nie informačný systém pokrývajúci celý proces konkurzného konania. Súdny manažment je budovaný od roku 1999, v prevádzke od roku 2001 a je udržiavaný a rozvíjaný ako IS súdov/všetky súdy v SR) v občianskoprávnych agendách (Občiansky súdny poriadok). Detailne sa zameral na životný cyklus spisu v rôznych druhoch konania. Vyvinula sa aplikácia „Podateľňa-registre“, modul Došlá pošta a Spr-evidencia pošty prijatej súdom a evidencia Spr podaní, centrálna databáza na účely poskytovania vybraných centrálnych služieb a postupovanie spisov medzi súdmi, lustrácie v Sociálnej poisťovni (elektronické dotazy v Sociálnej poisťovni a elektronické odpovede Sociálne poisťovne na účely zrýchlenia súdneho konania v netrestných veciach), prenos údajov a rozhodnutí medzi súdmi s cieľom zabezpečiť elektronickú výmenu údajov pri presune spisu na iný súd (odvolanie), prepojenie s eSlužbami obchodného registra na účely generovania sudcu a vyššieho súdneho úradníka a párovania poplatkov zo štátnej pokladnice, funkcionalita prenosu spisov na súdy vzniknuté od 1.1.2008.

IS ÚPVS a jeho moduly – medzi základné moduly poskytované ÚPVS, ktoré bude využívať register úpadcov, patria: eDesk – elektronická dátová schránka a eFormuláre – vytváranie a používanie formulárov. Projekt Rozvoja elektronických služieb súdnictva, ktorý mal byť ukončený k 30.11.2015, v ktorom prijímateľom projektu je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, má 3 hlavné aktivity realizované troma zmluvami:

 1. Zmluva na dodávku riešenia Informačného systému Elektronické služby súdnictva
 2. Zmluva na dodávku riešenia Informačného systému Videokonferencií
 3. Zmluva na dodávku riešenie Informačného systému Úložiska

Cieľom tohto projektu je zavedenie nových a rozvoj existujúcich verejných elektronických služieb súdnictva 

 1. s využitím údajov zo súčasných systémov
 2. s prihliadnutím na vybudovanie technickej infraštruktúry videokonferencií a IPT
 3. vybudovaním univerzálneho bezpečného úložiska súdov.

III. Jednotlivé eGov služby

Podávanie návrhov na začatie súdneho konania a iných písomností (portál eŽaloby) (EZA) – Modul EZA umožní po prihlásení prostredníctvom elektronických formulárov podať na okresné a krajské súdy, návrh na začatie súdneho konania, podanie k existujúcemu súdnemu konaniu, podanie podpísané zaručeným elektronickým podpisom, podanie bez zaručeného elektronického podpisu, podanie v občianskoprávnych veciach, obchodných veciach (okrem obchodného registra), správnych veciach (správne súdnictvo). Od 1.11.2015 dochádza k zníženiu súdnych poplatkov v prípade vykonania úkonu alebo konania na základe podania elektronickými prostriedkami o 50% z poplatku určeného podľa Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona č. 71/1992 Z.z o súdnych poplatkoch, najviac o 70 eur.

Prínosy (oproti súčasnému stavu) je rozšírenie existujúceho informačného systému, zavedenie viacerých druhov podaní, aj podľa typu súdneho konania, použitie elektronických formulárov, konto používateľa s benefitmi pre administráciu podaní, prepojenie s inými informačnými systémami verejnej správy, register právnických osôb (získanie údajov o PO do formulára), register adries (kontrola správnosti vyplnenej adresy vo formulári), súdny manažment, ÚPVS.

Formuláre služby ,,Podanie návrhu na začatie súdneho konania“ sú:

 • Návrh na začatie konania
 • Návrh na začatie konania vo veci starostlivosti súdu o maloletých
 • Návrh na vydanie platobného rozkazu
 • Návrh na nariadenie predbežného opatrenia
 • Návrh na zabezpečenie dôkazu
 • Návrh na zabezpečenie dôkazu vo veciach týkajúcich sa práva duševného vlastníctva
 • Iné podanie (pre všeobecné podanie súdu)
 • Formuláre služby Podanie k existujúcemu súdnemu konaniu
 • Doplnenie návrhu na začatie konania
 • Doplnenie návrhu na začatie konania vo veci starostlivosti súdu o maloletých
 • Späťvzatie návrhu na začatie konania
 • Odpor proti platobnému rozkazu
 • Odvolanie
 • Iné podanie 

Poskytovanie informácií z elektronického súdneho spisu účastníkom konania (ESP)

Všeobecný popis systému: primárnym cieľom je sprístupnenie dokumentov vedených na súdoch v rámci elektronického súdneho spisu. Porovnanie oproti súčasnému stavu je, že sa jedná o novú funkcionalitu, a v súčasnosti je možné nahliadať do papierovej podoby súdneho spisu v informačnom centre súdu. Prínosy sú najmä sprístupnenie dokumentov vedených v rámci elektronického súdneho spisu, informovanie účastníkov súdneho konania o zmenách stavu konania formou zasielania notifikácií. Cieľovou skupinou sú účastníci konania (navrhovateľ, odporca, zástupca, opatrovník, vedľajší účastník, prokurátor, znalec, notár, exekútor, prekladateľ, tlmočník), iné osoby.

Elektronický denník súdnych znalcov, prekladateľov a tlmočníkov (EDZ)

Jedná sa o zadávanie žiadosti o úkon ZTPČ online pre všetky typy zadávateľov (súdy, orgány verejnej moci, subjekty s povinne zverejnenou zmluvou, fyzické a právnické osoby – verejnosť), správy priamo z aplikácie EDZ do dátovej schránky zadávateľa, kde bude vystavená doručenka o prijatí žiadosti o úkon spolu s číslom novovytvoreného úkonu a vyjadrenie znalca, tlmočníka, prekladateľa k zadaniu.

Centrálna evidencia exekúcií (CEEx)

Tento systém umožní verejnosti získať prehľady ohľadom vydaných exekúcií na svoju osobu, firmu, a to rýchlo a pohodlne poskytnutím právne použiteľného výpisu cez internet, prípadne na informačnom centre súdu. Porovnanie oproti súčasnému stavu je, že v súčasnosti neexistuje systém, funkčne porovnateľný s modulom CEEx, výpisy sa dajú získať v papierovej podobe na súdoch, ale vypovedajú len za daný súd, a z pozície verejnosti nie je možné skontrolovať stav exekúcií voči svojej osobe, firme. V rámci modulu CEEx sa výpisy budú vzťahovať na celú Slovenskú republiku, súhrn všetkých vedených exekúcií zo všetkých súdov. Prínosom bude poskytnutie právne použiteľných výpisov pre verejnosť cez internet prihlásením sa eID kartou alebo v informačnom centre súdu, a výpisy budú vypovedať o exekučných konaniach za celé Slovensko, právna použiteľnosť sa pri elektronických výpisoch zabezpečuje použitím ZEP, pričom služba elektronického výpisu je bezplatná.

Sprístupnenie priebehu súdneho pojednávania vzdialeným tretím stranám online a poskytovanie videokonferečných služieb súdnictva 

Cieľ projektu informačného systému videokonferencií je zavedenie nových a rozvoj elektronických služieb súdnictva s prihliadnutím na vybudovanie technickej infraštruktúry videokonferencií a IPT. Video konferenčné zariadenie pre veľké miestnosti je Cisco SX80 + SpeakerTrack umiestnené na krajských súdoch a automaticky prepína pohľady kamery tak, aby bol hovoriaci v zábere. Video konferenčné zariadenie pre bežné miestnosti je prístroj Cisco SX80, ktorý je umiestnený na okresných súdoch a má jednu kameru, ktorú je nutné ovládať cez dotykový panel. Stolné video konferenčné zariadenie pre malé miestnosti je Cisco EX90 / EX60, ktoré je umiestnené na vybraných lokalitách ZVJS a CPP a je kompaktné a ľahko prenosné (ako all-in-one PC).Vzdialená konzultácia s pracovníkmi MSSR mimo súdneho konania, poradenstvo, právne služby CPP by mala byť taktiež prístupná prostredníctvom moderných informačných technológií.

Zverejňovanie súdnych rozhodnutí a ďalších informácií (ISU)

Tento systém uvedenie do prevádzky portál, na ktorom sú publikované konsolidované informácie zo súdov pre verejnosť, intuitívne formy vyhľadávania, jednoduché vyhľadávanie s podporou autocomplete, fazetové filtrovanie, zobrazovanie súvislostí medzi publikovanými informáciami. Porovnanie oproti súčasnému stavu je, že modul InfoSúd vylepšuje súčasnú funkcionalitu poskytovanú na portáli justice.gov.sk. Prínosy sú poskytovanie výkonnejšieho vyhľadávania, ktoré zohľadňuje morfológiu slovenského jazyka a umožňuje vyhľadávanie aj v textoch publikovaných dokumentov, umožní filtrovanie veľkého množstva výsledkov používateľsky prívetivým spôsobom, zobrazí výsledky vyhľadávania na mape, poprípade formou grafu. Cieľová skupina je najmä verejnosť, občan, odborná verejnosť, zamestnanci rezortu spravodlivosti. Publikované informácie zo súdov budú najmä označenia súdu, sudcu, súdne rozhodnutia, termíny súdneho pojednávania, výberové konania, rozvrh práce súdu, oznam na úradnej tabuli súdu, zápisnica zo zasadania sudcovskej rady, zmluvy, verejné obstarávania, odpovede na žiadosti o informovanie atď. Publikované informácie z registrov budú označenia ako súdny znalec, znalecká organizácia, znalecký ústav, prekladateľ, tlmočník, správca, stály rozhodcovský súd, stály rozhodcovský súd oprávnený rozhodovať spotrebiteľské spory, rozhodca oprávnený rozhodovať spotrebiteľské spory, dražobník, mediátor, mediačné centrum, mediačná vzdelávacia inštitúcia, probačný a mediačný úradník, exekútor, notár.

Poskytovanie informácií zo súdnej a justičnej štatistiky (JUS)

Tento systém umožní občanovi jednoduchý a prehľadný prístup k štatistickým informáciám a zjednodušení úkony súvisiace s poskytovaním zdrojových údajov ich pôvodcu, a teda výstupmi budú štatistické produkty s vyššou informačnou hodnotou. Porovnanie oproti súčasnému stavu je, že v súčasnosti sú dostupné štatistiky iba vo fixnej podobe, a pre špecifickejší štatistický report musí občan požiadať formou žiadosti o poskytnutie informácií, čo je časovo náročné pre obe strany. Modul JUS má priniesť pohodlné zobrazovanie štatistických údajov verejnosti s vysokou dostupnosťou a možnosťami prispôsobenia tabuliek a grafov. Prínosy budú najmä možnosť prispôsobenia štatistických reportov vo forme tabuliek a grafov, zjednodušenie procesu dostupnosti informácií žiadaných podľa zákona č. 211/2000 Z.z., možnosť sledovať záujem verejnosti o určité druhy štatistík. Cieľovou skupinou sú verejnosť (novinári, študenti, …), odborná verejnosť a zamestnanci rezortu spravodlivosti. V rámci Projektu budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR sa rozvíja IS Bezpečný mobilný prístup – zabezpečenie infraštruktúry koncových zariadení a vytvorenie APV pre efektívne a bezpečné offline prehliadanie súdnych spisov. Projekt Informačného systému Bezpečného mobilného prístupu je hradený zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci operačného programu OPIS. Jeho súčasťou je dodanie aplikácie (pre tablety a laptopy) a dodávka hardvéru. Aplikácia je prioritne určená sudcom okresných a krajských súdov Slovenskej republiky. Jednou z jej hlavných funkcionalít je možnosť sťahovania a synchronizácie aktuálnych verzií spisov a dokumentov zo systému, ktorý sudcovia aktuálne používajú do tabletu alebo laptopu. Sudcovia budú mať prístup len k materiálom, ku ktorým majú právoplatný prístup. Následne budú mať dané spisy a dokumenty k dispozícii aj mimo svojej kancelárie. Výhodou aplikácie je, že daný sudca môže so spismi a dokumentmi pracovať aj v offline režime. Aplikácia okrem iného ponúka aj možnosť vkladania komentárov a poznámok k jednotlivým stránkam používaných dokumentov. V rámci dodávky hardvéru budú na súdy v rámci rezortu MS SR dodané tablety, laptopy a all-in one počítače najmä týchto značiek, Apple MacBook Pro, Lenovo, HP EliteOne,tablety Samsung Galaxy Note, Apple iPad Air. Tento projekt by mal byť ukončený k 31.3.2016.

V súčasnosti sa rozvíja aj Informačný systém register úpadcov (IS RÚ). Hlavným cieľom projektu je implementácia elektronického Registra úpadcov (vrátane informačného systému RÚ, infraštruktúry, procesov a personálno-organizačného zabezpečenia) ako nástroja elektronizácie konkurzov, reštrukturalizácií a oddlžení, a zavedenie súvisiacich e-GOV služieb pre verejnosť, ktoré prinesú:

 1. zrýchlenie, zefektívnenie a zjednodušenie konkurzného a reštrukturalizačného konania, čo prinesie úsporu času a zníženie výdavkov v štátnej správe umožnené zvýšením elektronizácie procesov konkurzných konaní, reštrukturalizácií a oddlžení ako pre zamestnancov súdu tak aj pre správcu konkurzného konania, predovšetkým zavedením elektronickej komunikácie, možnosťou práce s elektronickými záznamami namiesto papierových,
 2. elimináciu duplicitných výkonov, činností a dát vďaka integrácii informačných systémov štátnej správy,
 3. finančné a nefinančné prínosy pre štát a verejnosť (ako napríklad úspora fondu pracovného času, úspora nákladov na poštové služby a doručovanie, úspora nákladov na prevádzku zastaraného IS, úspora poštovného, tlačiarenského materiálu, úspora času na strane účastníkov konania, úspora nákladov na služby advokátov…), nefinančné prínosy sú…
 4. vyššiu úroveň informatizácie a informovanosti spoločnosti vytvorením verejného portálu na zverejňovanie všetkých relevantných, zákonom stanovených informácií týkajúcich sa konkurzného a reštrukturalizačného konania a jeho priebehu. Prechod od zverejňovania statických informácií prostredníctvom obchodného vestníka, k umožneniu využívania registrov a databáz informačného systému na sprístupnenie informácií o úpadkoch a úpadcoch a súvisiacich konaniach ich zverejnením na webových sídlach rezortu s možnosťou jednoduchej navigácie a efektívneho vyhľadávania
 5. posilnenie postavenia veriteľov, podporiť účinnejšie riešenie problematiky nesplatených dlhov.

V rámci systému eGov služieb, ktoré mali byť spustené do prevádzky od 1.12.2015 Vám prinášame základné informácie o predmetných službách, ktoré sú:

1. Podávanie návrhu na konkurzné konanie, reštrukturalizáciu a oddĺženie:

E-gov služba začne prijatím podania službou elektronickej podateľne MS SR. Následne pokračuje elektronizáciou procesov nasledujúcich po prijatí návrhu na konkurz, reštrukturalizáciu a oddĺženie. Služba prinesie úsporu pracovného času súdnym pracovníkom. Účelom služby nie je samotné elektronické podanie návrhu (to rieši elektronická podateľňa), ale následné vytvorenie spisu a úkonov súvisiacich s jeho administráciou. Po spracovaní návrhu na konanie informačným systému RÚ budú tieto informácie zobrazené na webových stránkach RÚ. Prínosom pre občana a organizácie bude sprístupnenie informácie o návrhu na konkurzné konanie, reštrukturalizáciu a oddĺženie automaticky po spracovaní podania. Informácia bude dostupná nielen na webových stránkach RÚ, ale aj cez rozhranie webových služieb určených pre napojenie informačných systémov organizácií.

2. Evidovanie správcov konkurznej podstaty a poskytovanie informácií o nich

Cieľom služby bude umožniť občanovi jednoduchý a prehľadný prístup k zoznamu konkurzných správcov. Služba umožní podľa zadaných vstupných parametrov – filtrovacích kritérií – vyhľadať a zobraziť zoznam správcov konkurznej podstaty. Ku každému správcovi bude možné zobraziť prebiehajúce aj už ukončené konania za zvolené obdobie. V prípade prezerania webových stránok RÚ občan môže pre každé konanie zobraziť informácie o správcovi pridelenému k tomuto konaniu.

3. Poskytovanie informácií o priebehu konkurzného a reštrukturalizačného konania a oddĺženia pre verejnosť:

Primárnym cieľom služby bude sprístupniť informácie o dlžníkoch a spisoch úpadcov pre verejnosť. Služba zobrazí iba verejné a voľne dostupné informácie o spisoch úpadcov. Služba podporí vyhľadávanie a výber dlžníkov a konania podľa údajov účastníkov, správcu, príslušnosti k súdu, dátumu a fulltextovým vyhľadávaním. Zobrazené budú chronologicky zoradené úkony vybraného konania a všetky verejne prístupné dokumenty v elektronickej forme. Oproti možnosti fyzického nahliadnutia do spisu zníži náklady, vrátane cestovných a časovú náročnosť pre občana, podnikateľa, neexistuje časové obmedzenie služby (len v pracovnom čase). Pre zamestnancov súdu prinesie zníženie počtu klientov s požiadavkou nahliadnutia do spisu.

4. Registrovanie na odoberanie informácií o nových úpadkoch:

Služba umožní dohľad nad vybraným subjektom z hľadiska vyhlásenia konkurzného alebo reštrukturalizačného konania. Ak bude mať veriteľ-občan alebo podnikateľ odôvodnený predpoklad, že jeho dlžníkovi hrozí konkurzné konanie, bude si môcť prostredníctvom webového rozhrania zadať dohľad nad vybraným subjektom. Tento dohľad mu zabezpečí v prípade začatia konania zvolenú formu notifikácie. Podmienka odoslania notifikácie bude konfigurovateľná hneď po prijatí návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo až po začatí konkurzného konania. Benefit služby spočíva v znížení rizika, že veriteľ nestihne využiť zákonom stanovenú lehotu na prihlásenie pohľadávky z dôvodu nevedomosti o začatí konkurzného konania. V prípade organizácií sa očakáva využitie poskytovania informácií z RÚ formou weobových služieb, pričom interný systém odberateľa týchto informácií zabezpečí aj notifikáciu o novom úpadcovi. Pre občana budú však zdrojom informácií webové stránky RÚ poskytujúce informácie podľa požiadaviek občana. Benefit tejto služby bude v tom, že občan dostane informáciu, aj keď práve neprezerá RÚ, inak povedané RÚ aktívne upozorní občana na udalosť.

5. Podávanie prihlášky pohľadávky v rámci konkurzného a reštrukturalizačného konania:

Služba poskytne občanom a podnikateľom možnosť elektronickej registrácie pohľadávky k prebiehajúcemu konkurznému a reštrukturalizačnému konania. V prípade nepeňažnej pohľadávky bude možné registrovať aj pohľadávku formou znaleckého posudku. Registrácia elektronickou formou a aj následná notifkácia o výsledku spracovania pohľadávky zjednoduší fyzickým a právnickým osobám komunikáciu so správcom konkurzného a reštrukturalizačného konania, ušetrí čas správcu, ktorý bude mať prihlášky automaticky kategorizované vo workliste IS a aj čas podávateľa, ktorý nebude musieť využiť na podanie poštu resp. iný kanál ale použije efektívnu elektronickú možnosť. Cieľom služby nebude riešiť samotné podanie (je riešené v projekte elektronickej podateľne), ale procesy súvisiace s týmto podaním. To znamená, že po spracovaní podania podateľňou bude toto podanie ďalej spracované systémom RÚ, pričom dostupné štruktúrované informácie sa zobrazia na webových stránkach RÚ. Každá prihláška pohľadávky, aj každá pohľadávky bude mať svoj vlastný životný cyklus, ktorý bude evidovaný a následne zobrazovaný RÚ.

6. Popieranie pohľadávky v rámci konkurzného alebo reštrukturalizačného konania:

Služba umožní veriteľovi poprieť svoju pohľadávku v súlade s § 32 zákona č. 7/2005 Z.z. elektronickou formou. Prihlásenú pohľadávku bude oprávnený poprieť aj správca konkurznej podstaty využitím IS RÚ. Služba umožní úpadcovi, voči ktorému je vedené konania, namietať pohľadávky elektronickou cestou. Toto odbremení úpadcu, veriteľa aj správcu, pričom proces je okamžitý, čím sa šetrí čas a náklady zainteresovaných. Informácia je po spracovaní dostupná na webových stránkach RÚ a veriteľ (ak zadal kontaktné údaje umožňujúce elektronickú komunikáciu) je automaticky informovaný.

7. Evidovanie zmeny vlastníka pohľadávky: 

Služba umožní veriteľovi, ktorý bude mať v prebiehajúcom konaní zaregistrovanú pohľadávku, podať podanie o zmene vlastníka pohľadávky elektronickou cestou. Toto odbremení veriteľa (pôvodného aj nového) a správcu, pričom proces bude okamžitý, čím sa ušetrí čas a náklady zainteresovaných. Dôsledkom využitia služby bude zmena účastníkov konania. Ak pôvodný veriteľ nebude mať už inú pohľadávku v tomto konaní, tak mu zanikne postavenie veriteľa a novému veriteľovi vznikne (ak dovtedy veriteľom nebol).Cieľom služby nebude riešiť samotné podanie (je riešené v projekte elektronickej podateľne), ale procesy súvisiace s týmto podaním.

8. Nahlasovanie majetku úpadcu a jeho speňažovanie v rámci konkurzného konania:

Služba umožní dlžníkovi (úpadcovi) zadať zoznam majetku v súlade s § 73 zákona č. 7/2005 Z.z. Správca doplní tento zoznam o ním zistené skutočnosti. Správca zaznamenáva informácie o speňažovaní majetku úpadcu. Služba umožní veriteľovi, ktorý má v prebiehajúcom konaní zaregistrovanú pohľadávku, podať námietku k speňažovaniu majetku elektronickou cestou. Toto odbremení veriteľa aj správcu, pričom proces je okamžitý, čím sa ušetrí čas a náklady zainteresovaných.

9. Zaznamenávanie a sledovanie plnenia reštrukturalizačného plánu:

Služba umožní správcovi zaznamenať návrh reštrukturalizačného plánu a následne zaznamenať úplný životný cyklus reštrukturalizačného plánu. Služba účastníkovi reštrukturalizačného konania umožní podať elektronickou cestou podanie súvisiace s reštrukturalizačným plánom. Toto odbremení účastníka konania aj správcu, pričom proces bude okamžitý, čím sa ušetrí čas a náklady zainteresovaných. Informácia o spracovaní RÚ bude dostupná na webových stránkach RÚ, pričom dotknutí účastníci konania budú okamžite elektronicky informovaní (ak uviedli kontakt umožňujúci elektronickú komunikáciu). Cieľom služby nie je riešiť samotné podanie (je riešené v projekte elektronickej podateľne), ale procesy súvisiace s týmto podaním.

10. Zverejňovanie štatistík o počte konaní

Služba zobrazí informácie o počte konkurzov, reštrukturalizácií, oddĺžení, podľa definovaných kritérií ako sú regionálna príslušnosť, obdobie vzniku, stav atď. Služba bude poskytovať detailnejšie kategorizované informácie, napríklad: nové návrhy doručené za zvolené časové obdobie, veci právoplatne skončené s prehľadom, koľko vecí bolo skončených potvrdením núteného vyrovnania, zastavením konania, zamietnutím návrhu pre nedostatok majetku, zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia. Takisto bude umožnené sledovať priemernú dĺžku konkurzného alebo reštrukturalizačného konania a spôsob ich ukončenia podľa jednotlivých správcov alebo regionálnej príslušnosti. Tieto informácie budú verejnosti prístupné na webových stránkach Registra úpadcov.

11. Poskytovanie informácií o priebehu konkurzného a reštrukturalizačného konania a oddĺženia pre biznis subjekty vo forme vhodnej pre automatické spracovanie:

Služba poskytne informačným systémom mimo rezortu spravodlivosti SR možnosť získavať informácie z Registra úpadcov formou webových služieb. Služba bude mať nepriamy pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie tým, že na základe pozitívnej lustrácie v Registri úpadcov môže externý IS strojovo odmietnuť možnosť úveru, zmluvy a pod. Zároveň služba umožní externému systému získať informáciu o potenciálnom úpadku svojho klienta v minimálnom možnom čase. Tým sa jednak zníži úverová/zmluvná zaťaženosť už upadajúceho dlžníka a najmä služby zvýši ochranu podnikateľského subjektu, ktorý službu bude využívať.

Zoznam služieb IS RÚ:

1. Podanie návrhu na konkurzné konanie, reštrukturalizáciu alebo oddlženie

2. Zverejnenie rozhodnutia o začatí alebo zamietnutí konkurzu

3. Podanie žiadosti o zoznam konaní (aktívnych/ukončených) správcu

4. Vydanie zoznamu konaní (aktívnych/ukončených) správcu

5. Podanie žiadosti o získanie informácií o stave konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo oddĺženia

6. Vydanie informácií o stave konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo oddĺženia

7. Podanie žiadosti o sledovanie subjektu občanom

8. Upozornenie na výskyt subjektu v RÚ

9. Podanie prihlášky pohľadávky vrátane príloh a znaleckého posudku v prípade nepeňažnej pohľadávky

10. Vydanie potvrdenia o podaní prihlášky

11. Podanie žiadosti o popretie pohľadávky

12. Vydanie potvrdenia o prijatí popretia pohľadávky

13. Podanie informácie o zmene vlastníka pohľadávky

14. Vydanie potvrdenia o prijatí informácie o zmene vlastníka pohľadávky

15. Podanie zoznamov informujúcich o stave úpadcu

16. Vydanie potvrdenia o zaevidovaní zoznamov o stave úpadcu

17. Podanie reštrukturalizačného posudku

18. Zverejnenie rozhodnutia o prijatí alebo odmietnutí reštrukturalizačného plánu

19. Zaevidovanie požiadavky účastníka plánu na súd na určenie neúčinnosti plánu voči nemu

20. Podanie žiadosti o poskytnutie štatistických údajov

Scroll to Top