Aktuálna novela zákona o dobrovoľníctve a akreditácia dobrovoľníckych organizácií

Dobrovoľníctvo je v súčasnosti veľmi dôležitou súčasťou nášho života. Mnoho organizácií sa snaží získať dobrovoľníkov a využiť ich schopnosti a znalosti na pomoc ostatným. Na Slovensku existuje zákon o dobrovoľníctve, ktorý upravuje práva a povinnosti dobrovoľníkov a organizácií. Dobrovoľníctvo je dôležitou súčasťou spoločnosti, ktorá prináša neoceniteľné prínosy pre rôzne oblasti. S cieľom regulovať a podporiť dobrovoľnícke aktivity na Slovensku bola schválená novela zákona o dobrovoľníctve, ktorá nadobudne účinnosť 1. apríla 2023.

Nové ustanovenia v zákone o dobrovoľníctve upravujú akreditáciu organizácií pôsobiacich v dobrovoľníckych činnostiach. Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z.,  zákona č. 360/2019 Z. z. a zákona č. 92/2022 Z. z. sa zmenil novelou z 2. februára 2023 (parlamentná tlač 1297).

Podľa § 8 novely zákona o dobrovoľníctve je akreditácia štátnym overením spôsobilosti vysielajúcej organizácie alebo prijímateľa dobrovoľníckej činnosti. Akreditácia nie je podmienkou pre vykonávanie dobrovoľníckych činností, ale je podmienkou pre získanie dotácie podľa osobitného predpisu.

Podľa § 9 novely zákona o dobrovoľníctve musí organizácia, ktorá žiada o udelenie akreditácie, aktívne zabezpečovať výkon dobrovoľníckej činnosti najmenej jeden rok pred podaním žiadosti. Okrem toho musí organizácia mať materiálno-technické vybavenie potrebné na organizovanie dobrovoľníckej činnosti v rámci dobrovoľníckeho programu, personálne zabezpečenie dobrovoľníckeho programu, uzatvorenú písomnú zmluvu s fyzickou osobou, ktorá zodpovedá za koordináciu dobrovoľníkov, zverejnené transparentné informácie o voľných dobrovoľníckych príležitostiach na verejne prístupnom mieste alebo na svojom webovom sídle, zavedený systém evidencie dobrovoľníkov v organizácii, zavedený systém komunikácie so záujemcami o dobrovoľnícke príležitosti a spôsob výberu dobrovoľníkov, zavedený systém zaškolenia a prípravy dobrovoľníkov, zavedený systém podpory a motivácie dobrovoľníkov a systém hodnotenia a oceňovania dobrovoľníkov.

Jedným z hlavných cieľov novely je zlepšenie kvality dobrovoľníckych aktivít a zabezpečenie ochrany dobrovoľníkov. Novela obsahuje nové ustanovenie týkajúce sa žiadosti o udelenie akreditácie, ktorú musia organizácie, ktoré chcú vykonávať dobrovoľnícke aktivity, podať na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Žiadosť o udelenie akreditácie musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa vrátane názvu organizácie, sídla, identifikačného čísla organizácie a právnej formy. Ďalej musí obsahovať meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu žiadateľa. Okrem toho musí žiadosť obsahovať aj charakteristiku činnosti žiadateľa a opis dobrovoľníckeho programu.

Prílohou k žiadosti o udelenie akreditácie sú doklady a dokumentácia, ktoré preukazujú splnenie podmienok uvedených v § 9 zákona o dobrovoľníctve. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky rozhoduje o udelení akreditácie na základe úplnej písomnej žiadosti podľa § 10 novelizovaného zákona.

Novela zákona tiež stanovuje povinnosť organizácií informovať dobrovoľníkov o ich právach a povinnostiach, zabezpečiť ich zdravie a bezpečnosť pri vykonávaní dobrovoľníckych aktivít a poskytnúť im potrebné školenia a podporu.

S novou novelou zákona o dobrovoľníctve sa na Slovensku zlepšia podmienky pre vykonávanie dobrovoľníckych aktivít a ochrana dobrovoľníkov bude na vyššej úrovni. Organizácie, ktoré chcú vykonávať dobrovoľnícke aktivity, musia splniť nové podmienky a podať žiadosť o udelenie akreditácie.

Jedným z hlavných bodov novely je §12, ktorý sa týka rozhodnutia o udelení akreditácie. Podľa tohto ustanovenia sa vydáva rozhodnutie o udelení akreditácie na štyri roky a obsahuje označenie akreditovaného subjektu a obdobie platnosti akreditácie. Proti rozhodnutiu o udelení akreditácie sa nemožno odvolať. Ministerstvo vnútra zriaďuje Akreditačnú komisiu v oblasti dobrovoľníctva ako svoj poradný orgán. Akreditačná komisia má piatich členov, z toho dvoch zástupcov ministerstva vnútra a troch odborníkov dlhoročne pôsobiacich v oblasti dobrovoľníctva, ktorých vymenúva a odvoláva minister vnútra Slovenskej republiky. Člen akreditačnej komisie ani jemu blízka osoba nesmie byť v žiadnom právnom vzťahu ku žiadateľovi, ani byť zaujatý voči žiadateľovi. Akreditácia je neprevoditeľná a neprechádza na právneho nástupcu.

Ďalším významným bodom novely je §13, ktorý sa týka povinností akreditovaného subjektu. Akreditovaný subjekt je povinný počas platnosti akreditácie spĺňať všetky podmienky pre udelenie akreditácie podľa §9. Akreditovaný subjekt je tiež povinný do ôsmich dní písomne oznámiť Ministerstvu vnútra všetky zmeny rozhodujúcich skutočností pre udelenie akreditácie podľa §9 a údajov podľa §10.

Táto novela priniesla množstvo zmien, medzi ktorými sú aj ustanovenia týkajúce sa zániku a zrušenia akreditácie, ako aj povinností akreditovaných subjektov.

Podľa § 14 novej úpravy zákona o dobrovoľníctve akreditácia zaniká niekoľkými spôsobmi. Prvým spôsobom je uplynutie doby, na ktorú bola akreditácia vydaná. Druhým spôsobom je doručenie písomnej žiadosti akreditovaného subjektu o zrušenie akreditácie. Tretím spôsobom je zánik právnickej osoby, ktorej bola udelená akreditácia.

Okrem toho Ministerstvo vnútra môže zrušiť akreditáciu, ak akreditovaný subjekt prestane spĺňať niektorú z podmienok uvedených v § 9, opakovane poruší povinnosť podľa § 13 alebo nesplní v určenej lehote opatrenia uložené ministerstvom vnútra na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole podľa § 15. O zrušení akreditácie rozhoduje ministerstvo vnútra na návrh akreditačnej komisie.

Ďalším dôležitým ustanovením novej úpravy zákona o dobrovoľníctve je § 15, ktorý sa týka kontroly plnenia podmienok akreditácie a povinností akreditovaných subjektov. Ministerstvo vnútra má povinnosť kontrolovať plnenie podmienok akreditácie u akreditovaných subjektov a plnenie ich povinností podľa zákona o dobrovoľníctve. Na kontrolu sa vzťahujú základné pravidlá kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu.

Ministerstvo vnútra je oprávnené uložiť akreditovanému subjektu opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole. Akreditovaný subjekt je povinný splniť uložené opatrenia v určenej lehote. Okrem toho Ministerstvo vnútra prijíma a vybavuje sťažnosti na postup akreditovaných subjektov. Na prijímanie a vybavovanie sťažností sa použije osobitný predpis (Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov).

Akreditácia a potrebné dokumenty

Pre organizácie, ktoré chcú poskytovať dobrovoľnícke činnosti, je dôležité mať na pamäti povinnosť získať akreditáciu podľa zákona o dobrovoľníctve. Akreditácia potvrdzuje, že organizácia splňuje stanovené podmienky a je schopná poskytovať dobrovoľnícku činnosť na vysokej úrovni.

Podmienky udelenia akreditácie sú uvedené v už spomínanom §9 zákona o dobrovoľníctve. Žiadateľ o akreditáciu musí aktívne zabezpečovať výkon dobrovoľníckej činnosti najmenej jeden rok pred podaním žiadosti. Okrem toho musí mať materiálno-technické vybavenie potrebné na organizovanie dobrovoľníckej činnosti v rámci dobrovoľníckeho programu a personálne zabezpečenie dobrovoľníckeho programu.

Je potrebné, aby organizácia mala uzatvorenú písomnú zmluvu s fyzickou osobou, ktorá zodpovedá za koordináciu dobrovoľníkov a zverejňovala transparentné informácie o voľných dobrovoľníckych príležitostiach na verejne prístupnom mieste alebo na svojom webovom sídle. Okrem toho, musí mať zavedený systém evidencie dobrovoľníkov v organizácii, systém komunikácie so záujemcami o dobrovoľnícke príležitosti a spôsob výberu dobrovoľníkov.

Organizácia musí tiež mať zavedený systém zaškolenia a prípravy dobrovoľníkov, systém podpory a motivácie dobrovoľníkov a systém hodnotenia a oceňovania dobrovoľníkov. Okrem toho, musí mať zavedený systém hodnotenia dobrovoľníckeho programu.

Ak organizácia spĺňa všetky tieto podmienky, môže podať žiadosť o udelenie akreditácie. Akreditáciu je potrebné obnovovať po určitom čase a splnenie podmienok sa musí pravidelne kontrolovať.

Je dôležité, aby organizácie chápali, že akreditácia nie je len formalitou, ale ňou potvrdzujú, že poskytujú kvalitnú dobrovoľnícku činnosť a majú zavedené všetky potrebné procesy a systémy. Akreditácia tiež pomáha organizácii získať dôveru od svojich partnerov a verejnosti.

Radi Vám pomôže s vypracovaním akreditačného spisu a jeho súčastí:

 1. Popisu, štruktúry a obsahu dobrovoľníckeho programu
 2. Súpisu materiálno-technického vybavenia potrebného na organizovanie dobrovoľníckej činnosti v rámci dobrovoľníckeho programu
 3. Zoznamu personálneho zabezpečenia dobrovoľníckeho programu
 4. Zmluvy s fyzickou osobou, ktorá zodpovedá za koordináciu dobrovoľníkov
 5. Komuniké určeného pre zverejnenie transparentných informácií o voľných dobrovoľníckych príležitostiach na webovom sídle
 6. Pravidiel pre zavedenie systému evidencie dobrovoľníkov v organizácii
 7. Pravidiel pre zavedenie systému komunikácie so záujemcami o dobrovoľnícke príležitosti
 8. Pravidiel pre určenie spôsobu výberu dobrovoľníkov
 9. Pravidiel pre zavedenie systému zaškolenia a prípravy dobrovoľníkov
 10. Pravidiel pre zavedenie systému podpory a motivácie dobrovoľníkov
 11. Pravidiel pre zavedenie systému hodnotenia a oceňovania dobrovoľníkov
 12. Pravidiel pre zavedenie systému hodnotenia dobrovoľníckeho programu
Scroll to Top