Reštaurácie a iné stravovacie služby- Náhrada škody, ušlého zisku a nemajetkovej ujmy

Náhrada škody, ušlého zisku a nemajetkovej ujmy reštauráciám a iným stravovacím službám spôsobenej:

  • opatreniami ÚVZ prijatými do 15.10.2020 obmedzujúcimi podnikateľskú činnosť
  • rozhodnutiami prijatými na základe zákona č. 286/2020 Z.z. (novela zákona č. 355/2007 Z.z.)
  • Uznesením vlády č. 678 a 693 – zákaz vychádzania

Je zrejmé, že existujúce obmedzenia pri poskytovaní reštauračných a stravovacích služieb spôsobujú škodu, ktorá nie je kompenzovaná v primeranom  rozsahu. Primárne tak dochádza ku kontinuálnemu porušovaniu práva na pokojné užívanie majetku podľa čl. 1 ods. 1 prvá veta Protokolu č. 1 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

V aktuálnom právnom prostredí SR, ktoré je modelované zámerne negatívne voči poškodeným subjektom,  nie je žaloba o náhradu škody voči štátu k dispozícii, keďže vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva s najvyššou pravdepodobnosťou nebudú napadnuté oprávneným subjektom na Ústavnom súde Slovenskej republiky a tak nebudú zrušené ako nezákonné. Nebude tak splnená procesná podmienka pre podanie žaloby o náhradu škody voči štátu.

Nie je tu možná ani správna žaloba, pretože tá  nie je možná voči úprave zavedenej vyhláškou. Navyše, ak vyhláška bude zrušená následnou vyhláškou, alebo uplynie jej účinnosť, správny súd o nej nemôže rozhodovať. Dochádza tak k vytvoreniu stavu, kedy účinné vnútroštátne prostriedky nápravy neexistujú.

Pre dosiahnutie nápravy v podobe náhrady nekompenzovanej  škody, ušlého zisku a nemajetkovej ujmy je vhodné využiť priamo sťažnosť adresovanú Európskemu súdu pre ľudské práva v Štrasburgu. Predmetom  sťažnosti sa má stať primárne nepretržitý zásah do  základného práva na pokojné užívanie majetku. Rovnako je potrebné uplatňovať porušenie zákazu diskriminácie. Ide o jedinú možnú dostupnú právnu cestu, v ktorej zároveň nehrozí riziko náhrady trov súdneho konania sťažovateľom a ani riziko úhrady súdnych poplatkov.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top